Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/224

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


babimoskiego. 2.) B., dominium, powiat Hzamotulski, 13191 m. roz1.; 9 mieJscowości: l) B.; 2) wieś Mokrz; 3) folw. Bnino; 4) Winnagóra (Weinberg); 5) kolon. A)eksandro- wo; 6) leśnictwa: Tomaswwo; 7) Zelasko; 8) JSmyślona; 9) Marszewico; 38 dm.; 545 mk.; HO ew., 455 kat.; 145 analf.; st. poczt. Warto- Hlaw (Neubriick) o 4 kil.; st. kol. żol. Wronki o 6 kil. Bieździadka, wś, pow. jasielski, o 5 kiL od st. p. Kołaczyce, ma rozl. 1643 m., 105 um., '(25 mk., paraf. w Bieżdziedzy. Obszar dwor- ski jest własnością od 4 wioków pl'zeszło 1'0- u7.iny hr. !tomorów z Chys7.0wa. Stary szla- checki dworzec, zmurowany w koilCU zaszłego. wieku; piękny park angielski na pagórku ze staremi drzewami. Tartak wodny i gorzolnia. Bieździadka, potok, wypływa w obrębio g'miny Bieździadki w pow. jasielskim, z wscho- dniego stoku Babiej góry, płynie zrazu na pół- noc, poczem pod kościołem w Bieździedzy zwraca się na zachód, płynie przez gminę Bież- dziedzę i pod Kołaczycami uchodzi do Wisłoki z pr. brz. Dług'ość biegu półtorej mili. Przy- biera potoki z pod Łazów i Sowinkę. BI'. G. Bieździedza (z przys. Łazy), wś, pow. ja- sielski, o 3 kil. od st. p. Kołaczyce, ma roz1. 1206 morg, 89 dm.; 582 mk. Starożytna pa- rafia istniała juz w r. 1326 (Długosz, J.ib. ben. I, 222). Kościół paraf. wzniesiony podobno przez Eligiusza Grzymałę pod wezwaniom św. Trójcy, poświęcony został w r. 1453 przez Je- rzego bisk. laodycejskiego, sufragana kardy- nała Zbigniewa Oleśnickiogo. Kościół muro- wany w stylu gotyckim, z oknami ostr.)łuko- womi; przy nim kaplica, zbudowana w r. 1615 przez Zofią z Chmielnickich, wdowę po Jerzym z Chyszowa Romerze właBcicielu B., zwana Ro- merowską. Kilka pięknych obrazów, staro- zytna ozdobna chrzcielnica w gUBcie gotyckim z 13 lub 14 wieku. Kościół w B. spalił się dnia 30 sierpnia 1879 r. Zostały tylko nagie, popękane mury. Pod kościołem obszerne gro- by familii Romerów. Na cmentarzu piękna murowana kaplica, w której spoczywają zwłoki Prospera hr. Zborowskiego, ostatniego właści- ciela B. Szkoła ludowa jednoklasowa, położenie pagórkowate, w glebie dosyć zyznej. )1[. M. Bieża, niem. Biessellen, wś, pow. ostródzki, st. p. i dr. zel., 370 mk., niedaleko Gietrz- wałdu. Bieźanice, wś, pow. noworżewski, gubernia pskowska, st. p. u zbiegu dróg 7, Porchowa i Wielkich Łuk do Noworzewa. lłieżanów, właściwie Bierzanaów (ob.). Bieżany, wś włośc., pow. mławski, gmina Ratowot par. Strzegowo. Bieżeck, miasto powiatowe w gub. twer- skiej, około mil 40 od m. Tweru, nad rz. Ostre- czy.nl, wpadającą do Mołogi. Wspominane w XII wieku, jako naleące do Nowogrodu, leżało o mil 2 od teraźniejszego Biezecka. Z upadkiem Nowogrodu i Tweru, przeszło pou panowanie książąt moskiewskich. Oar Iwan Vasilewicz, prowadząc wojnę z Szwecyą, za- brał w niewolę wielu Karelczyków i osadził ich w powiecie bieżeckim, gdzie i dzisiaj odró- żniają się od innych mieszkańców mową swoją. Miasto liczy 13 cerkwi. 6945 ludności. Ku- poy tutejBi 'prowadzą główny handel płótnom i masłem, wysyłanomi do Moskwy i Petersbur- g'a, tudziez ptastwem zimą bitem i zamrożo- nom; latom pędzą liczne stada gęsi. 'Vysyłają takżo uo l:'ybińska i obu stolic około 200,000 worków skór kocich. Znajduje się tu 15 fa- bryk: skór, łoju, wosku i bank. O 2 w. od I miasta lezy tego nazwiska st. dr. żel. rybiilsko- bołogojskiej, odległa od Rybińska wiorst 126. Biezecki powiat zajmuje przestrzeni 7,154 wiorst kwadr. Bieźell, wś rządowa, pow. częstochowski. gm. Rększowice, par. Truskolasy, na wzgórzu śród lasów. W 1827 r. było tu 25 dm. i 156 mk., obecnie 41 dm. Bieżewo, Bieszewo, kol., pow. świecki, st. poczt. Szwarckop, par. Bysław, ma 234 morgi 1'07.1., 3 dm., 19 mk., wszyscy kat. lJieżgieł, Bieżgło, i t.. p., ob. Bierzgieł, Bier:- glin i t. p. Bieżllica, Beinica, ob. Bieżunica. BiezlIIl, os. pryw., przedtem miasto, pow. sim'pecki, nad rz. vVkrą" od1. od Płocka mil 6 i pół, przy trakcie z Płocka do Mławy; posiada kOBciół par. murowany, sąd gminny okr. II. urząd gminny, szkołę początkową', sta- cyą, POC7.tową" Pala c właścicieli odbudował Adam Wołowski. W 1859 r. B. miał 149 dm. (2 mur.) i 2478 mk., wtem 739 żydów. Obe- cni e mk. 2535, dm. 234 (3 mur.), 2 gar- barnie, 4 wiatraki, 6 jarmarków, targi tygo- dniowe. Do os. należy 1792 morgo gruntu. Założone przez Jędrzeja z Golczewa, kasztelana. płockiego w końcu XIV wieku, otrzymało przywilej erekcyjny i nadanie prawa niemie- ckiego w r. 1406 od Ziemowita. księcia mazo- wieckieg-o i płockiego. Gniazdo starożytnej rodziny Sierpskich, w końcu należało' do Za- mojskich. Obdarzane przywilejami królów po- skich, liczyło się niegdyś do znaczniejszych rpiast dawnego województwa płockiego, gdy . Swięcicki, opisując Mazowsze w pierwszej pO'- owie XVII wieku, nazywa Bieżuń zamkiem i warownią. Upadło ono całkowicie, najpodo- bniej w czasie szwedzkich wojen. Tu się uro- dził w roku 1716 Andrzej Zamojski, znany w historyi kanclerz wielki koronny, i po złoże- niu pieczęci mieszkał w tutejszym pałacu przez siebie wystawionym, zajmując się ukła- daniem zbioru prawa cywilnego. Król Stani- sław August W r. 1767 pozwolił temuż An-