Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/225

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Jrzejowi Zamojskiemu nanowo miasto erygo- wać, i prawem magdeburskiem obdarzył. Oko- lica Bieżunia słynęła zdawna wybornemi ry- bami i rakami, które dowożone do Warszawy stanowić musiały główne źródło zarobkowania mieszkańców, kiedy dały powód do utrzymu- jącego się dotąd przysłowia: "Gdyby nie ryby i raki, zginęliby Bieżuniaki. " Par. B. dek. siel'peckiego 4081 dusz liczy. Gmina B., nale- ży do II okr.sądoweg'o (Bieżuń), ogół powierz. 17,336 morgów, wtem 8342 morg'. gruntu ornego, ludność 6,344, w tej gminie znajdują się 2 kościoły katolickie, dom modlitwy ew., synagoga, bóźnica, sąd gminny, zarząd gminny, 3 szkółki elementarne, 2 garbarnie, huta szkla- na, browar, tartak parowy, młyn wodny, 7 wiatraków, 25 sklepów i karczem; do gminy należą osada miejska Biezuń, wsie włośc. i ko- lonie: Adamowo, Dąbrówka, Elżbiecin, Felcin. Karolewo, Korniszyn, Lutocin, :Mak, :Maj nowo, Obręb, Par1in, Pozga, Strzeszewo, Sembórz, Sadłowo, Siedliska, Stanisławowo, Seroki, fol- wark i jedna osada młyn.; prywatne Pałac Bieżuń z folwarkami Korniszyn, Sadłowo i So- znica, Karolewo, Łonżyn, Lutocin, Władysła- wowo-nowe, Władysławowo-stare, Władys.la- wowo-budy, Zabieżuńgrondy czyli ZabieżuIl- tawki, Zimolza; wyż wymienione wsie nuJe- żą do parafii: Bieżuń, Lutocin, Poniatowo. Bieżunica, Bieiniea, Beżnica, rz. W środku pow. bobrujskiego, bierze początek w okolicach wsi Nieznaje, przecina drogę wiodącą z Hłuska do Parycz i Zubarewicz, i tak płynąc od źró- deł na przestrzeni 2 mil, wpada do Ptyczy z lewego brzegu w okolicach Zubarewicz. Kie- runek ma zachodnio- południowy. Al. Jel. Bieżyn, wieś, pow. kościallski, 68 dm., 408 mk., 64 ew., 344 kat., 7 analf. Biędawa, po niem. Biendawamiihle, młyn i os. w pow. olsztyńskim, niedaleko st. p. 01- sztynek. Piszą też: Biędara, Biendarra. Bigajle, ob. Subocz. lJigoszówka, przysiołek wsi Zegartowic. IJigIlSOWO, wś, pow. drysieńki, z kaplicą katolicką parafii rosickiej. Bignszewo, wś i włość, pow. kartuski, st. p. i par. Sulenczyn. BiglIszki, lit. BikuszkifJs, włość, pow. wił- komierski, nad jeziorem Olowsza, na półwy- spie zabudowane, niegdyś książąt Radziwiłłów, później Tadeusza z Kozielska Ogińskiego woje- wody trockieg'o, starosty retowskiego, później Pruszyńskich, następnie Plewaki, od którego przeszło do rąk Bienieckiego; wnukowie tegoż Drozdowscy obecnie są dziedzicami; do tej ma- jętności nalezą wsie: Siemieniszki, Tałejki, Ku- sznieruny, :J'Iałany, Syrutyszki, Nowosiołki, Jllliszki i Półbiedy. Bihadelki, folw., pow. dzisieński, nad jez. Bezimiennem, do 3½ w. długiem, 1 w. szero... kiem. Bihale. ob. Biehale. Bihlegóre, ob. Bjeła-gól'a. Bijne, Bojne, góra z jaskinią, niedaieko .Te... zupola, nad Bystrzycą. Bijota, ob. Windawski kanał. Bijowce, wś, pow. bracławski, ma 219 dusz męz., 597 dz. ziemi włośc., należy do :Maryi z Potockich Strogonowej. Dr. M. Bijuciszki (z folwarkiem Wolanów), wieś w poblizu miasteczka. Borun, pow. oszmiański. Dziedzictwo Andrzeja Wulana (w 17 wieku), obrońcy i krzewiciela kalwinizmu na Litwie. Własność niegdyś Wallkowicza, dziś W ojtkie- wicza. Bijuciszki, dobra i wś, pow. wileński, nie- gdyś własność ks. :J'likołaja Giedroycia, od 1863 rządowe; była tu filia par. kato1. Du- binki. Okrąg wiejski B. w gm. :Malatach li- czy w obrębie swym wsie: Kluki, Cymbary, Krejwiszki, :Morozówka, Paszkańce, Zodziszki, Hudejka, Adamejciszki, Czymbarzyszki, Zelull- ce, Łowmiany, Skrabiele; zaścianki: Skrablińce, Grobniak, Juszkiele, Szajksztaliszki, PopUllce, Antojedzie, Gasperańce, Pajawry, Kozaki, :Mar- kieliszki, :Migdaliszki, Wierliga. Bijllk-Lambat, st. p., pow. jałcki, między Ałusztą i Jałtą. Hikcze (źródłosłów: Bik), jezioro we wsi Koniawola, pow. lubartowski, gm. Łęczna, leży w zlewie Wieprzu, śród bagien i błot, ma 172 m. rozległości i 48 st. głęb.; brzegi nizkie, bło- tniste; o 2 w. na półn.-wschói ode wsi, między jeziorami Brzeziczno a Uścimierz. Bików i Bikowska wola, ob. BiejMu}. Bikowice, przysiolek wsi Zbykowic. Bikowine, ob. Bykowina. Bilavoda, Bialawoda, JVeisswasser, gmina po- wiatu jawornickiego na SzląsIm (wsk, ludno 1475. Bilawa, Bilawy, ob. Bielawa,Bielawy. Bilcza, lJielcza, dopływ rz. !lii. Bilcza, 1.) wś rządowa, pow. kielecki, gm Dymińsk, par. Brzeziny, leży w pobliżu drogi bitej kielecko-krakowskiej, ma szkołę. W 1827 r. było tu 80 dm., 415 mk. 2.) B., wś i folw., pow. sandomierski, gm. i par. Obrazów. Bilcze, wś, pow. dubieński, ma kaplicę ka- tolicką par. Złoczówka. Bilcze, 1.) wieś, pow. drohobycki, o milę od Medenic oddalona. Przestrzeni posiadłość wię- ksza obejmuje roli ornej 37, łąk i ogrod. 204, past. 60, lasu 5355 m.; posiadłość mniejsza roli ornej 1533, łąk i ogrodów 1991, pastwisk 728, lasu 49 morg austr. Ludność rzym kat. 28, gr. kat. razem z osadami Młyny zarz.eczne, iskowe i suchowolskie 1660. Należy do rzyni. kat. parafii w :Medenicach, gr. kat. parafią ma w miejscu, która należy do dekanatu droho-