Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/190

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Białoglondy, wś, pow. szczuczyński, gm. Ruda, par. Białaszewo. Białogród, ob. Akerman, Bialog1'ódka, Biało- !trud, Biełgorod, Biłhorod. Białogród, Białagarda, po niem. Belgard, m. pow. w okr. reg. koszalińskim na Pomorzu, nad 1'1.. Persantą i rz. Leitznitz, ma 7081 mk. Powiat białogrodzki rozl. 20 mil kw., 36 tys. mk.; głównie rolnictwo i hodowla bydła kwi- tną tu. Białogród,niem. Stuhlweissenbu1'U, węg. Sze- kes- Fehel'var, m. stoł. hrabstwa białogródzkieg'o na Węgrzech, 25 tys. mk.; zwany te:!; B. wielki lub kr6lewski. Białogl'ódka, Białogród, ross. Biełolw1'odl'a, Biłolwrodka, mko w poludn. części pow. zaslaw- skiego, schludne, nad strumykiem Wydawą, 020 w. pa płd.-zach. od Zaslawia, ma do 400 dm. i 4000 mk., 2 cerkwie, kościół, kaplicę, szpital, gorzelnię, 14 jarmarkow, garbarmę. Na wzgórzu ruiny 7.amku, w pobliz];, okopy i s:.JQńce. R. 1618 tatarzy pod dowództwem Gałgi napadli na B. i zniszczyli ją. Paraf. ko- ściół katol. pod wezw. Przem. Patlsk. z r 1805. Parafia katol. dek. zasławskiego: dusz 4046. !fa kaplicę w Załużu. Dobra B. stanowią oso- bny wydział dóbr sławuckich ks. Sanguszków; do B. należą folwarki B., Bieleżyńce, Poko- szczówka, Kornica, Dworzec, Telo:Zyńce, Pod- lisce, Kropiwna, Piłki, Czyżówka, Bisówka, Sosnówka, Siniutki, SuchożyilCe, Chrestówka, Tarnawka, Kuźmińce, Polachowa, Romanów, Smorszczki, Krzywol'udka, Waśkowczyki, Ku- czmanówka, Trusiłówka. Białogl'odzkie ksi£istwo i biskupstwo, ob. BWwrod i Kijowska gub. Binłoborszcze, ob. Biłolwrszcze. Białohrud, mko, pow. lidzki, o 3 m. od Li- dy, w okolicy wzgórzystej, przeciętej rzekami Dzitwą. i Niecieczą,. Ma paraf. kośc. katol. M. B., z drzewa wzniesiony 1609 przez woje- wodę Jana Zawiszę. Parafia katol. B. deka- l'latu )idzkicgo liczy dusz 1922. Białobuła, wś, pow. piński, nad Horyniem. Hiałojany, Białojania, Białajonia, niem Bial- lojahnen lub Biellen, wś, pow. ełcki, niedaleko st. p. Bajtkowy. Białoje.ziel'ze, ob. Bialoziel'ze. Białokiernica, Białakrynica, 1.) wieś, pow. podhajecki, o milę na wschód mi Podhajec od- legła. Przestrzeni posiadłość większa zajmuje roli ornej 1007, łąk i ogrodów 28, paBtwisk 16, lasu 36 morg.; posiadłośó mniejsza roli ornej 1944, łąk i ogTod. 122, past. 415 morg. Grunt zimny, połozenie wysokie. Ludność rzym. kat. 825, gr. kat. 493, izraelitów 17, razem 1355. Wieś ta należy do rz. kat. paraf. w Podhajcach, do grece kat. pa- rafii Nowosi6łkaj posiada szkołę trywialną. Wła:ściciel większej posiadłości Emil Torosie- wicz. 2.) D., w, pow. złoczowski, o 4 mile na wschód od Złoczowa, o 2 kil. od st. p. Ole- jów; leży nad potokiem bez nazwiska., który tworzy stawy mniejsze i większe w Olejowie, Białokiernicy, Białogłowach, :Neterpińcach, NOi;owcach i Horodyszczu, i pod tą ostatnią, wsią wpada do Serctu. Przestrzeni posiadłość większa obejmuje roli ornej 267, łąk i ogrodów 133, pastwisk 71, lasu 175 morgi posiadłość mniejsza roli o1'llej 406, łąk i ogrod. 179, pa- stwisk 18, lasu 6 morgo Co do położenia da się zastosować dosłownie co powiedziano powy- żej o Białogłowach. Ludność rzym. kat. 214, gr. kat. 253, izrael. 13: razem 480. Należy do obudwu parafi do wsi Olejów. Właściciel większej posiadłości Kazimierz hr. W odzicki. 3.) B., Fontina alba, przysiołek wsi Woronetz na Bukowinie, w pow. suczawskim, o 7 kil. od Gurahumory, własność funduszu religijnego. B. należy do parafii greckiej nieunickiej .Woro- netz i jest osada, filiponów czyli starowierów, przybyłych tu za Józefa II. Tutejsza gmina starowierów uwaza się za najczystszą i naj do- kładniejszą przedstawicielkę tej sekty a wpływ jej daleko sięga. Binłokiernicki, potok, wypływa po wscho- dniej stronie węi Białokiernicy, pow. podhaje- cki, u stóp wzgórza Okopu (380 m.); płynie pr7.ez saml wieś w kierunku północno-wscho- dnim i po krótkim biegu uchodzi z lew. brze do Koropca, przy ujściu tego:!; do stawu zahaje- ckiego. Br. G. Białokosz, wieś, pow. międzychodzki; 3 dm., 29 mk., 16 ew., 13 kat., 8 analf. 2.) B., olędry, pow, międzychodzki, 12 dm., 88 mk., 46 ew., 42 kat., 8 analf. 3.) B., wś szl., pow. międzychodzki, 3634 morgo roz1., 3 miejsc. l) B., 2) folw. Polko, 3) Stutenhof; 16 dm., 252 mk., 142 ew., 110 kat. 65 analf., stac. poczt. w Pniewach o 7 kil., stac. kol. żel. Wronki o 18 kil. 4.) B. Mały, wieś, pow. międzychodzki, 6 dm., 63 mk., 32 ew., 31 kat., 13 analf. Białokrynica, pod KrzemiCllcem, posiada zamek dawny ksiąząt Zbaraskich, odnowiony stosownie przez Czosnoskiego. Vładysław, syn Zygmunta III, idąc na wojnę przeciw Ros- syi, bawi.ł tu. (Enc. Org.) Diałolesie, okrąg wiejski, gm. Ewie, pow. trocki, liczy w obrębie t:;wym wsie: B., Podale- sie, Korsiliszki, Jacieluny, Kazimil'ówli;a, Ło- zdiany; zaśc.: A.biekryta, :Mielnica, Zyrno- wołka. F. O. Białołkn, w, pow. warszawski, gm. Bru- dno, par. Tarchomin, jedna z dawniejszych osad śród puszczy zawiślailskicj, przy linii dr. żel. nad""iśleńskicj, o 7 W. od st. Praga. Pamię- tn bitwą w 1831 r. W 1827 r. było tu 27 i firn. i 429 mk. j Białolliszki, w, pow. trocki.