Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/184

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


zajmuje 244 morg obszaru, głęb. do 130 stóp. W środku jeziora kępa a w zachodnim końcu wypływa strumieil, odprowadzający wody do rzeki Skrwy. Por. Bialskie jezioro. 2.) B., jeziOl'o, pow. sandomierski, we wsi Osieczko nad Wislą" ma 10 m. obszaru. 3.) B. jez., pw. włodawski, pod wsią Okuninką, w pobli- zu njś0ia Włodawki do Bugu, ma 20 morg rozl. a 6 sąż. g'łęb. 4). B. jez., pow. włodaw- Hki, przy wsi Białka, na polud.-wschód od Par- 0zewa o 15 w. Brzegi leHiste i nizkie, rozległe 21 mórg. 5.) B., jez., pow. augustowski, na póln.-wschód od m. Augustowa, w obrębie gruntów tego miasta, dl ugości z zachodu na wHchód 5 i pół wiorsty, szerokości od 300 do 600 sazeni, ogólnej powierzchni 900 m. czyli 3,8 w. kw., głębokie do 70 stóp. 'N zacho- dniej swej części łączy się z jeziorem Necko, którego wody mają poziom o 4 st. nizej, we wschodniej zaś z jez. Studzienicznem, wchodzi eałe do systemu kanału augustowskiego. Wo- da miękka, koloru białego. Z ryb polawiaj, się w niem sumy, szczupaki, okonie, lcszczo, płotki, okleje. St. W. o.) B., jezioro, po- wiat sejneński, o G w. na polud. wHchód od Sejn, po za wsią l!iałowierśnio, eiągnie się na 3 w. od północy ku polud.; szeroki od pół do 1 W.; brzeg wschodni wzgórkowaty, za- chodni płaski i nizki, obszaru 90 m., g'łęb 70 st. 7). B., joz., pow. sejneński, na pólnoc ode w"i Stabieńszczyzna, między Sejnami a Kl'asnopo- lem, brzegi wyniosle, 40 m. obszaru, 60 st. głęb. 8). B., jez., pow sejnOliski. Lozy tuz pod osadą ŁOLdziejc, łączy się przoz rzeczkę Połoździejkę z jez. PoloMzieje i ma 32 m. obszaru. 9.) B., jez., pow. suwalski, naldy do systemu wód joziora Wigry, ma 313 m. obszaru i 80 st. głębokości. 10.) B., jez., pow. suwalski, w dobrach Czostków, o 2 w. na, póln. wschód od Filipowa, brzeg wschodni lesisty, inne bezleśne, nizkie; łączy się zjez. Przystojne przez strumień. :Ma 224 m. obszaru i 42 st. głęb. BI'. G. Białe, 1.) jez. w pow. g'l'odzieńskim, na zachód mka Jeziul-Y, 12 w. dl., 1-2 w. szer., (według Strielbickiog'o g w. kw. rozl.), brzeg'i suche, lesiste. Za, pośrednictwom strumienia ChOlnuty łączy się z jez. :Mołotniewo, które ze swej strony ma komunikacyą z bardziej północnemi jeziorami Zapurye i Łót. Z pod Zapurya plynie Kalnica i wpada do zatoki Ka- ban jez. Białego. Z drugioj strony jez. B. lączy się z jez. l{,ybnicą, które daje początek rzeczce Pyrrze, uchodzącej do Kotry. Por. Kot,f'a. 2). B., joz. W pow. słonimskim, par. Olszew, o 6 w. na zachód od jez. Czarnego, ma dno piaszczyste, odlowów zadnych niema, rozl. 4 w. kw. 3.) B. jez., pow. łucki, ma 4 w. kw. rozl. według Strielbickiogo. 4.) B. jez., pow. kowelski, ma 6 w. kw. roz1. według tegoż. 5.) B" jez., powiat czerkaski, niedaleko wsi Białozierza, na płd.-zach. od Czerkas, 10 w. dł., l-l i pół szer. (według Strielbickiego 4 w. kw. rozl.); z płn. przylega do błót irdYll- skich; dno i brzegi piaszczyste, woda czysta, dużo ryb i raków; widocznie zmniejsza się na powierzchnię i głębokość. P. S. Białe, jezioro, Vil'z-jarw, w Liwonii, 275 kil. kw.roz1. Ztąd wypływa rz. Omowza. Białe, jez., pow. czarnkowski, niedaleko Białej. Białe błota, 1.) pow. augustowski, gmina Bana wielka, par. Hoza Sylwanowce, dobra ziemskie, w l.ońcu zeszłego stulecia należały do Jana }Iorossa, sędziego grodzkiego. 'V roku 1807 sprzedane Wojciechowi Sobolewskiemu i jego małżonce, dotąd zostajq w ręku tejże rodziny. 2.) B., kol. włośc., pow ostrow:ski, gm. Braliszczyk, parafia Poręby. W 1827 r. bzło tu 57 dm. i 379 mieszk.; obecnie jest 66 dm. Białebłoto, niem. Bialoblott, 1.) wieś, pow. bydgoski; 27 dm.; 187 mk.; 185 ew., 2 kat.; 51 analf. 2.) B., domin., pow. szubillski: 8n morg rozl.; 2 miejsc.: l) B.; 2) Pustkowie; g dm.; 98 mk; 23 ew., 75 kat.; 43 analf.; stac. poczt. Barcin o 8 kiL; st. kol. zel. Broniewice o 11 kil. Białcbł'oto, L) niem. Gellenblott lub Biala- blott, kolonia, pow. świecki, pod 'Varłubiem, par. JCZewo. 2.) B., niem. Bialablott lub Gel- lenblott, fol w., pow. lubawski, niedaleko Lu- bawy. 3.) n., niem. Weissbl'uclt, leśnictwo, pow. ostródzki, pod Olsztynkiem. ninłebłoty, wieś, pow. lipnowski, gmina i parafia Bobrowniki, nad rz. 'Visłą, wraz z koluniami: Głęboka, i Plebanka. Od zarządu gmin. pół w. Domów 68, budynków miesz- kalnych 29, mk. 220, t. j. 110 męz., 110 kob. Parafia ewang. w Ossówce. P. O. Białebl'zegi, wś w pow. mozyrskim, Ilad rz. UbOl'Ć. Iłinle gÓI'Y hlb Alialt's!.:ie (.Miava) tworzą część Karpat zachodnich i między Miavą a Ja- błonkową ,przełęczą odgraniczaj q Morawią od Węgiel'. trednia wysokość n. p. m. 480- 650 m. Białegl'ódki, ob. Biało[jI'Jdka, Bił/tUl'od. Białej i CZaI'nej Wody doliny w Tatrach, ob. Biała woda i Cumla woda. Białe-jeziorki, wieś i folw., pow. suwalski, g'm. Czostków, od!. o 22 w. od Suwałk; wieś liczy 18 dm., 93 mieszk., folwark zaś 1 dm. i 6 mk. K. H. Białe jeziOl'o, niem. Bial(tsee, Weissensee, leśnictwo, pow. bydgoski; 1 dm.; 7 mk.; 1 ew., 6 kat.; 3 aualt Białek, niem. Bialek, wś, pow. grudziqski, niedaleko stacyi pocztowej Łasin, par. Schoen- brück.