1696 წ. - თარხნობის გუჯარი კახეთის ეპისკოპოსთა და დარბაისელთა დავით-გარეჯისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: 1448-1469საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 86

საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 161


საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

ხანის ბრძანებით სახლთუხუცესი დურმიხან ჩოლოყაშვილი და მდივანი ზურაბი ჩავიდნენ გარეჯის მამულებში იქაური ყმებისათვის საურის გამორთმევის კანონიერების შესამოწმებლად. რადგან ლეკთა თავდასხმების გამო დავითგარეჯის გუჯრები დაღუპულიყო, შეკრიბეს მახსოვარი კაცები და გამოარკვიეს, რომ დავით გარეჯის ყმებს არც საური და არც სხვა ბეგარა არ ევალებოდათ.

ხანის კარზე შეკრებილმა ნიკოლოზ ამბა ალავერდელმა, დურმიშხან სახლთუხუცესმა და რევაზ ქისიყის მოურავმა და სხვა კახეთის ეპისკოპოსებმა და დიდებულებმა დაამტკიცეს, რომ დავით გარეჯის ყმებს მონასტრის სამსახურის გარდა სხვა არაფერი ევალებოდათ.

სიგელი დაიწერა ქორონიკონს ტპდ (1696), მდივანმწიგნობრთ-უხუცესის შვილის ნიკოლოზ სამებელ ეპისკოპოსის ხელით.

საბუთს ამტკიცებენ:


დავით გარეჯის წინამძღვარ ონოფრეს თხოვნით მეფეთ-მეფე პატრონმან ნაზარალიხან დაამტკიცა ამ დარბაისელ-ეპისკოპოსთა გადაწყვეტილება მაისის ით, ქორონიკონს ტპზ (1699 წ. 19 მაისი).

პუბლიკაცია[edit]