1628 წ. 02.19. - ყმობის პირობის წიგნი გიორგი ვარამაშვილისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია.

პირი: 1450-12/117

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 2018 - გოგოლაძე თამაზ - № 10[ქ]. სახელითა ღ(მრ)თისაითა მამისა და ძისა და სულისა წმინდისათა, მეოხებითა ყოვლად წ<ა>მინდის დედოფ<ა>ლის{ა} ღმ(მრ)თისმშობელისა [და] ქალწულის მარიამისათ{ა}, თავსმდებობითა და მინდობითა და შუადმგომლობითა და ზეცისა ძალთა და ქვეყანათა ა{ნ}გელოზ<ა>თა, ამათის მოწმობითა და შუამდგომლობით ესე უთუო და უთომცაო, დრომ{ო}უდებელი და მიზეზ<ა>შემოუღებელი, ყოვლის ჩხუბისა და ილეთისაგან გამოსული, ჟამთა გასათავებელი ფიცი და პირობა მიგეცით ჩვენ, ვარამაშვილმა გიორგიმა და მამაჩემ{მ}ა წამალამა და ძმამა ჩემ{მ}ა ირემამა და ჩემ{მ}ა განაყოფმა ნადირამა და მამუკამა და ქიტიამა და გოგიამა და შვილთა და მამავალთა სახლისა ჩვენისათა ყოველთავე თქვენ, სახლისუხუცეს, ბატონს ქაიხოსროს და შვილს თქვენს, გუგუნას და ნიკოლოზს და ბარათას და შვილს და მამავალთა სახლისა თქვენისათა ყოველთავე.

მას<ა> ჟამსა, როდეს დაგუეჭირა და სიღარიბემა და შიმშილმა მიგუაჭირვა და ვეღარა ვ<ა>რჩებოდით და მოვედით და თქვენ გეყმევ{ი}თ, თქვენ დაივალევ{ი}თ და ჩვენ მოგუეცით და პურტკბილობა <ჩ>{შ}იგა{ნ} შეგვი{ნა}ხეთ და ჩვენი თავი და შვილები ასრე გაყმევ{ი}თ, რომ ერთის ღ(მრ)თის მეტი ჩვენს თავს არაკაცი არ გეცილებოდეს, მოგვიცემია ამისად გასათავებლად პირველად ღმერთი და ყოველნი მისნი წმინდანი, ზეცისანი და ქვეყანისანი.

ვინცა და რამაც კაცმა ესა მოგიშალოს, ურიასამც რჯულზედა შეიცვალების და ჴორცი მისი ჯოჯოხეთიდამ ნუ დაიხსნების.

მე, ყორღანაშვილს პა{ა}ტას დამიწერია და მოწამეცა ვარ<ა> ამ<ა> საქ<ა>მისა.

დაიწერა ნიშანი [ესე] ქორონიკონს ტივ, თებერვალს ით. † † † .

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი: ქორონიკონი ტზ მარიამობის თვე, ანუ 1619 წ. აგვისტო

საბუთის პერსონალია[edit]

* ვარამაშვილი გიორგი
* ვარამაშვილი წამალა
* ვარამაშვილი ირემა
* ვარამაშვილი ნადირა
* ვარამაშვილი მამუკა
* ვარამაშვილი ქიტია
* ვარამაშვილი გოგია
* ბარათაშვილი ქაიხოსრო
* ბარათაშვილი გუგუნა
* ბარათაშვილი ნიკოლოზ
* ბარათაშვილი ბარათა
* ყორღანაშვილი პაატა

პუბლიკაცია[edit]