1570 წ. ახლო - ნუსხა წყალწითელას (კოხურის) საეკლესიო ბეგრისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg




ქართული სიგელ-გუჯრები






საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: გელათის საბუთები - N 071 დაკარგულია

გვაქვს მხოლოდ ს. კაკაბაძისეული გამოცემა



საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 65


საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

დათარიღება[edit]

ს. კაკაბაძე მიუთითებს, რომ როგორც ალექსანდრე II იმერთ მეფის ერთის საბუთიდან ჩანს, ახლად გაშენებული სოფელი წყალწითელა თავიდან გათავისუფლებული იყო ბეგარისაგან, ხოლო წინამდებარე საბუთი კი დაწერილი უნდა იყოს სოფლის მოშენებიდან კარგა ხნის შემდეგ, რადგან მასში 8 პარტახი იხსენება, აქედან გამომდინარე იგი საბუთს 1570 წ. ახლო ხანით ათარიღებს. ამ თარიღს იმეორებენ ი. დოლიძე და პირთა ანოტირებული ლექსიკონი.

პუბლიკაცია[edit]