1536 წ. - შეწირულების წიგნი იანქო საგინაშვილისა თბილისის სიონისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


მე, იანქოს საგინაშვილსა, საკანონო საქმე მჭირდა. მოგიდეგით კარსა თქუენ, პატრონსა ტფილელ მთავარეპისკოპოსსა დომენტის და სიონისა ღმრთისმშობლისა საყდრისა დასაურვებლად და ცოდვათა შესანდობელად დაგიდევით ქალაქს ჩუენი მკუიდრი მამული, ყოვლისა კაცისაგან მოუდევარი და მოუსარჩლელი, რაცა ძმათაგან გამომხუდებოდა და შიაოშის შვილთაგან საუფროსო შემოვიყიდე და ისიცა მოგახსენეთ: დარბაზი მისითა დერეფნითა, მისითა შესავლითა და გამოსავლითა, ლიტრაპოლიტის სახლისა უკანით.

აწე, გქონდეს თქუენ, სიონისა ღმრთისმშობლისა საყდარსა და თქუენ, პატრონსა ტფილელ მთავარეპისკოპოსსა დომენტის, ყოვლისა ადამის მონათესავისა კაცისაგან მოუდევარი და მოუსარჩლელი მამული - დარბაზი მისითა დერეფნითა, მისითა შესავლითა და გამოსავლითა...

დაიწერა მტკიცე და უკუნისამდე უქცევ-უცვალებელი სიგელი ესე ქორონიკონს სკდ.

დაიწერა სიგელი ესე ხელითა მეფეთა-მეფისა კარის დეკანოზისა იორდანესითა

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სკდ, ანუ 1536 წელი.

პუბლიკაცია[edit]