1517-1520 წწ. - პირობის წიგნი მანუჩარისა ბასილი კათალიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


"მოგახსენეთ ჩუენ, პატრონმან... მანუჩარ და პატრონმან ათაბაგმან ივანე, ცათა მობაძავსა კათოლიკე მცხეთისა საყდარსა და მას შინა დამკუიდრებულსა ქართლისა კათალიკოზსა ბასილის და კათოლიკე მცხეთისა საყდრიშვილთა.

მას ჟამსა, ოდეს სჯულისა საქმეზედა კარზედა მოგიდეგით და ჩუენ ამას დაგპირდით: იპრიანოს ღმერთმან და ჩუენი საბატონო მამული ჩუენვე დაგურჩეს, როგორაცა ძუელითგან და პაპისა და მამისა ჩუენისა ჟამშიგან მცხეთისა საყდრისა მამულნი ყოფილიყუნენ და ეპისკოპოზნი და მაწყუერელი თქუენგან საკურთხეველი ყოფილა სხუანი სამცხისა ეფისკოპოზნი, ყოველნივე ისრე თქუენნი სამწყსონი იყუნენ და ისრე დაგამორჩილნენ. და საღმრთოთა და სჯულიერითა საქმითა თქუენისა ბრძანებისა მორჩილნი ვიყუნეთ.

ამისა გათავებისა თავსმდებად ღმერთი და სუეტი ღმრთივ-აღმართებული და ყოვლად წმიდა აწყურისა ღმრთისმშობელი მოგუიხსენებია.

და რაცა საათაბაგოშიგა მცხეთისა საყდრისა მამულნი იყუნენ, არც ისი დაგიჭიროთ და მოგანებოთ.


ივანე

საბუთის დათარიღება[edit]

აპრილის იგ, ქორონიკონი სდ, ანუ 1516 წლის 13 აპრილი.

პუბლიკაცია[edit]