1420-1425 წწ. - დაწერილი გერასიმე მაწყვერლისა კათალიკოს მიქაელისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Ad-522, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 250.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 250

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1970 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 25


ესე წიგნი კადრე და მოგახსენე თქუენ, წმიდასა და ქრისტეს მიერ კურთხეულსა მღრდელთმთავართა-მთავარსა ქართლისა ქათალიკოსსა მიქაელს, კადრეთ და მოგახსენეთ მას ჟამსა ოდეს მცხეთას მოვე და მაკურთხეთ.

აწ, ესე წიგნი, მე, მაწყუერელ მთავარეპისკოპოზმან გერასიმე კადრეთ და მოგახსენე და ვინც შემდგომად ჩემსა სხუანი მაწყუერელნი იყუნენ და საყდრიშვილნი, როგორც ამას წინათ მეფეთა მლოცველნი და თქუენი მამხსენებელნი და ერთგულნი ყოფილან, ამავე წესითა მეფეთა მლოცველნი ვიყუნეთ და თქუენი მამხსენებელნი ვიყუნეთ. არცა პატრიარქი მოვიხსენოთ ანტიოქიისა, არცა მისგან გამოგზავნილი კაცი შევიწყნაროთ, არცა ვარძიისა დიაკონი ვაკურთხოთ. და ვინც ამა თემსა ანუ სხუაგან შეაჩუენოთ, როგორცა თქუენგან ნაკურთხევსა გუმართებს, აგრე შევაჩუენოთ. და ვისაცა თქუენ სწყალობდეთ, ჩუენც მისნი მლოცველნი ვიყუნეთ...

საბუთის პუბლიკაციები[edit]