1414 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 044.

პირები:

  1. 1449-1478 - პირი გადაწერილია ს. კაკაბაძის მიერ 1913 წ. გამოცემის მიზნით.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 044
  2. 1451-04-მცხეთის № 044

საბუთის შინაარსი[edit]

--- მიცემული და --- ძეთა კერძი იყო და ხაზინადრისა ოდენ ხანი ბირთუელსა --- რა საწუთრომან მისი ბეგარა არ დაიკლო, მისად შედეგად ჩუენ, მეფეთა-მეფემან ალექსანდრე და ძეთა ჩემთა ვახტანგ და დიმიტრი და ძმათა ჩემთა ბაგრატ და გიორგი.

თქუენ შემოგწირეთ და მოგახსენეთ ატენის ხევს, სიონისა უკანით, ზუარი გაგნიაურა მისითა მეზურითა, წყლითა, საწნეხლითა...

ასრე და ამა წესითა შემოგუიწირავს და მოგუიხსენებია, რომე ყოველთა წელიწადთა, სეკდენბერსა რვასა, შობასა ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისასა, ჩუენთუის კარღებულსა აღაპსა გარდაიხდიდეთ ყოვლითურთ უნაკლულოსა და ერთი აღაპი მეორესა კვირიაკესა წმიდათა ორმეოცთასა ხაზინადრისა გიორგისათუის გარდაიხდებოდეს; პირველვე მისთუის გაჩენილი იყო თქუენგან და ერთი აღაპი ღმრთისმშობლობისა მეორესა დღესა ბირთუელისათუის გარდაიხდებოდეს.

დაიწერა სიგელი ესე ჩუენი ინდიკტიონსა მეფობისა ჩუენისასა მეორესა, ქკნსა რბ, ხელითა... დემეტრე მარკოზისშვილისათა.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.221[edit]

1913 - სარგის კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები - წიგნი II - გვ.3[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 38[edit]