កម្ពុជសុរិយា/ឆ្នាំទី១/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
កម្ពុជសុរិយា, ឆ្នាំទី១ (១៩២៦-២៧) 
ថេរ​បវត្តិ​ព្រះ​គ្រូ​ធម្មចរិយាវង្ស អិត ចៅ​អធិការ​វត្ត​ដំណាក់
ដោយអ្នកនិពន្ធ