កម្ពុជសុរិយា

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
កម្ពុជសុរិយា
108530កម្ពុជសុរិយា — ចេញផ្សាយដោយ វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ


ល.រ. ឆ្នាំ​ទី ឆ្នាំ​ផ្សាយ ចំនួន​លេខ​ដែល​មាន នាយក​នៃ​ការ​ផ្សាយ និពន្ធ​នាយក / បណ្ណាធិការ ការផ្សាយ រោងពុម្ព
ឆ្នាំទី១ ១៩២៦ លេខ ១-១២ រួម​គ្នា លាង ហ័បអាន លី ធាមតេង ព្រះរាជបណ្ណាល័យ រោង​ពុម្ព​រាជការ គូវែរណឺម៉ង្គ
ឆ្នាំទី២ ១៩២៧ ១២ លេខ លាង ហ័បអាន លី ធាមតេង ព្រះរាជបណ្ណាល័យ រោង​ពុម្ព​រាជការ គូវែរណឺម៉ង្គ
ឆ្នាំទី៣ ១៩៣០ ១២ លេខ ជុំ ម៉ៅ (អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ) ព្រះរាជបណ្ណាល័យ រោង​ពុម្ព​រាជការ គូវែរណឺម៉ង្គ
ឆ្នាំទី៤ ១៩៣១ ៦ លេខ ជុំ ម៉ៅ (អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ) ព្រះរាជបណ្ណាល័យ រោងពុម្ព​អាលប៊ែពរតៃ
ឆ្នាំទី៤ ១៩៣២ ៦ លេខ​ ជុំ ម៉ៅ (អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ) ព្រះរាជបណ្ណាល័យ រោងពុម្ព​អាលប៊ែពរតៃ
ឆ្នាំទី៥ ១៩៣៣ ៥ លេខ ជុំ ម៉ៅ (អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ) ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
ឆ្នាំទី៦ ១៩៣៤ ៦ លេខ ជុំ ម៉ៅ (អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ) ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
ឆ្នាំទី៧ ១៩៣៥ ៦ លេខ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
ឆ្នាំទី៨ ១៩៣៦ ៦ លេខ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
១០ ឆ្នាំទី៩ ១៩៣៧ ១២ លេខ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
១១ ឆ្នាំទី១០ ១៩៣៨ ១២ លេខ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
១២ ឆ្នាំទី១១ ១៩៣៩ ១២ លេខ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
១៣ ឆ្នាំទី១២ ១៩៤០ ១២ លេខ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
១៤ ឆ្នាំទី១៣ ១៩៤១ ២៤ លេខ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
១៥ ឆ្នាំទី១៤ ១៩៤២ ២៤ លេខ ព្រះរាជបណ្ណាល័យ
១៦ ឆ្នាំទី១៥ ១៩៤៣ ៤ លេខ ញ៉ុក ថែម (ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ), កៅ ស៊ឹម (ផ្នែក​សាសនា) ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
១៧ ឆ្នាំទី១៦ ១៩៤៤ ៨ លេខ ញ៉ុក ថែម (ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ), កៅ ស៊ឹម (ផ្នែក​សាសនា) ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
១៨ ឆ្នាំទី១៧ ១៩៤៥ ១២ លេខ ញ៉ុក ថែម (ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ), កៅ ស៊ឹម (ផ្នែក​សាសនា) ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
១៩ ឆ្នាំទី១៨ ១៩៤៦ ១២ លេខ ញ៉ុក ថែម (ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ), សូរ ហាយ (ផ្នែក​សាសនា) ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២០ ឆ្នាំទី១៩ ១៩៤៧ ៦ លេខ ញ៉ុក ថែម (ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ), សូរ ហាយ (ផ្នែក​សាសនា) ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២១ ឆ្នាំទី២០ ១៩៤៨ ៦ លេខ ញ៉ុក ថែម (ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ), សូរ ហាយ (ផ្នែក​សាសនា) ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២២ ឆ្នាំទី២១ ១៩៤៩ ១២ លេខ ញ៉ុក ថែម (ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ), សូរ ហាយ (ផ្នែក​សាសនា) ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២៣ ឆ្នាំទី២២ ១៩៥០ ១២ លេខ រ៉ាយ ប៉ុក (ផ្នែក​អក្សរសាស្ត្រ), សូរ ហាយ (ផ្នែក​សាសនា) ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២៤ ឆ្នាំទី២៣ ១៩៥១ ១២ លេខ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២៥ ឆ្នាំទី២៤ ១៩៥២ ៩ លេខ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
២៦ ឆ្នាំទី២៥ ១៩៥៣ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
២៧ ឆ្នាំទី២៦ ១៩៥៤ ១២ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
២៨ ឆ្នាំទី២៧ ១៩៥៥ ១២ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
២៩ ឆ្នាំទី២៨ ១៩៥៦ ១២ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣០ ឆ្នាំទី២៩ ១៩៥៧ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣១ ឆ្នាំទី៣០ ១៩៥៨ ៤ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣២ ឆ្នាំទី៣១ ១៩៥៩ ១១ លេខ (បាត់លេខ​ទី​១២) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣៣ ឆ្នាំទី៣២ ១៩៦០ ១២ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣៤ ឆ្នាំទី៣៣ ១៩៦១ ៨ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣៥ ឆ្នាំទី៣៤ ១៩៦២ ១២ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣៦ ឆ្នាំទី៣៥ ១៩៦៣ ១២ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣៧ ឆ្នាំទី៣៦ ១៩៦៤ ៦ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣៨ ឆ្នាំទី៣៧ ១៩៦៥ ១១ លេខ (បាត់​លេខ ៥ មួយ) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៣៩ ឆ្នាំទី៣៨ ១៩៦៦ ៩ លេខ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤០ ឆ្នាំទី៣៩ ១៩៦៧ ១២ លេខ (បាត់លេខ១, ៩-១២) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤១ ឆ្នាំទី៤០ ១៩៦៨ ៤ លេខ (លេខ១-៤) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤២ ឆ្នាំទី៤១ ១៩៦៩ ៨ លេខ (លេខ៥-១២) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤៣ ឆ្នាំទី៤២ ១៩៧០ ៨ លេខ (លេខ១-៨) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤៤ ឆ្នាំទី៤៣ ១៩៧១ ១២ លេខ (លេខ១-១២) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤៥ ឆ្នាំទី៤៤ ១៩៧២ ១២ លេខ (លេខ១-១២) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤៦ ឆ្នាំទី៤៥ ១៩៧៣ ១២ លេខ (បាត់លេខ១-៤, ៧-៩) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤៧ ឆ្នាំទី៤៦ ១៩៧៤ មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៤៨ ឆ្នាំទី៤៨ ១៩៩៤ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) ឈន អៀម យី ធន់ មិនទាន់បញ្ចូល
៤៩ ឆ្នាំទី៤៩ ១៩៩៥ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) ឈន អៀម យី ធន់ មិនទាន់បញ្ចូល
៥០ ឆ្នាំទី៥០ ១៩៩៦ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) - - មិនទាន់បញ្ចូល
៥១ ឆ្នាំទី៥១ ១៩៩៧ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៥២ ឆ្នាំទី៥២ ១៩៩៨ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៥៣ ឆ្នាំទី៥៣ ១៩៩៩ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល មិនទាន់បញ្ចូល
៥៤ ឆ្នាំទី៥៤ ២០០០ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) ងួន វ៉ាន់ចន្ធី ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ មិនទាន់បញ្ចូល
៥៥ ឆ្នាំទី៥៥ ២០០១ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) ងួន វ៉ាន់ចន្ធី ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ មិនទាន់បញ្ចូល
៥៦ ឆ្នាំទី៥៦ ២០០២ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) ងួន វ៉ាន់ចន្ធី ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ មិនទាន់បញ្ចូល
៥៧ ឆ្នាំទី៥៧ ២០០៣ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) ងួន វ៉ាន់ចន្ធី ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ មិនទាន់បញ្ចូល
៥៨ ឆ្នាំទី៥៨ ២០០៤ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) ងួន វ៉ាន់ចន្ធី ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ មិនទាន់បញ្ចូល
៥៩ ឆ្នាំទី៥៩ ២០០៥ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស) ងួន វ៉ាន់ចន្ធី ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ មិនទាន់បញ្ចូល
៦០ ឆ្នាំទី៦០ ២០០៦ ៤ លេខ (ប្រចាំត្រីមាស, បាត់លេខ ៤) ងួន វ៉ាន់ចន្ធី ខៀវ បញ្ញាវុឌ្ឍ មិនទាន់បញ្ចូល