កម្ពុជសុរិយា/ឆ្នាំទី១/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
កម្ពុជសុរិយា, ឆ្នាំទី១ (១៩២៦-២៧) 
ពាក្យ​កាព្យ​រឿង​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់ ន.ភាណុវង្ស ឃុនរាមតេជៈ សេក ជាអ្នក​តែង
ដោយ?