ჩხატარაიშვილი ქველი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1963 ქველი ჩხატარაიშვილი - გურიის სამთავროს გლეხთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა XVI-XIX საუკუნეებში 1963-1 - მაცნე ტექსტი
1964 ქველი ჩხატარაიშვილი - გურიის სამთავროს პოლიტიკური ისტორიიდან (XVIII საუკუნის 70-80-იანი წლები) 1964-4 - მაცნე ტექსტი
1971 ქველი ჩხატარაიშვილი - ქართული ფეოდალური სამხედრო ორგანიზაციის ისტორიიდან 1971-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1975 ქველი ჩხატარაიშვილი - გურიის სამთავროს ისტორიული დოკუმენტები აკად. ნ. მარის არქივში 1975-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ქველი ჩხატარაიშვილი - თეთროსანი და თეთროსნის დავითნი (ნარკვევი ფეოდალური ეპოქის ქართული კულტურის ისტორიიდან) 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V -
1989 ქველი ჩხატარაიშვილი - დავით აღმაშენებლის ეპოქის ისტორიისათვის 1989-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 ქველი ჩხატარაიშვილი - აბულასან იობისძის წარწერა წებელდიდან და მისი ისტორიული მნიშვნელობა 1990 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი VI -
1990 ქველი ჩხატარაიშვილი - ქართული საეკლესიო ორგანიზაციის ისტორიიდან 1990 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი VI -
1990 ქველი ჩხატარაიშვილი - К изучению научного наследия Д. З. Бакрадзе 1990 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი VI -
1991 ქველი ჩხატარაიშვილი - ქართული ფეოდალური სამართლის ისტორიიდან 1991-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი