პოლიევკტოვი მიხეილი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Wikipedia-logo-v2.svg

Полиевктов Михаил Александрович (1872-1942)

ლოგო.png

ბიოგრაფიული ცნობები

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1924 მიხეილ პოლიევკტოვი - Восточная Европа и Восток в Европе 1924 - საისტორიო მოამბე - I ტექსტი
1924 მიხეილ პოლიევკტოვი - Архивное "дело" о восстании в Имеретии, Гурии и Мингрелии в 1819-1820 гг. 1924 - საისტორიო მოამბე - II ტექსტი
1925 მიხეილ პოლიევკტოვი - Крестоцеловальная запись имеретинскаго царя Александра III 9 окт. 1651 г. 1925 - საისტორიო მოამბე - I ტექსტი
1925 მიხეილ პოლიევკტოვი - Кавказская Археографическая комиссия и ее наследие в Центрархиве СССР Грузии 1925 - საისტორიო მოამბე - II ტექსტი
1926 მ. პოლიევკტოვი - სტოლნიკი ტოლოჩანოვისა და დიაკი იევლევის ელჩობა იმერეთში 1650-1652 1926 - მ. პოლიევკტოვი - ტოლოჩანოვისა და იევლევის ელჩობა იმერეთში 1650-1652 წწ. ტექსტი
1927 მ. პოლიევკტოვი - საარქივო მასალები 1832 წლის შეთქმულების ისტორიისათვის საქართველოში 1927 - საქართველოს არქივი - II -
1928 მ. პოლიევკტოვი - თავადი მიშეცკისა და დიაკი კლუჩარევის ელჩობა კახეთში 1640-1643 1928 - მ. პოლიევკტოვი - მიშეცკისა და კლუჩარევის ელჩობა კახეთში 1640-1643 წწ. ტექსტი
1929 М. Полиевктов, Г. Натадзе - Старый Тифлис в известиях современников 1929 - М. Полиевктов, Г. Натадзе - Старый Тифлис ტექსტი
1935 მიხეილ პოლიევკტოვი - Европейские путешественники XIII-XVIII вв. по Кавказу 1935 - М. Полиевктов - Европейские путешественники XIII-XVIII вв. по Кавказу PDF ვერსია
1937 Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений, 1615-1640 (Посольства : Веревкина, Харитона, Феодосия, Никифора, Гегенева и Волконского) - Документы к печати подготовил и предисловием снабдил М. Полиевктов 1937 - М. Полиевктов - Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений, 1615-1640 PDF ვერსია
1937 მიხეილ პოლიევკტოვი - Проект хозяйственной эксплоатации прикаспийских областей в XVIII в. 1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი IV ტექსტი
1940 მიხეილ პოლიევკტოვი - К вопросу о сношениях Ростома карталинского с Москвою 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1941 М. Полиевктов - Новые данные о московских художниках XVI-XVII вв. в Грузии 1941 - М. Полиевктов - Новые данные о московских художниках XVI-XVII вв. в Грузии ტექსტი
1946 მიხეილ პოლიევკტოვი - Европейские путешественники по Кавказу, 1800-1830 гг. 1946 - М. Полиевктов - Европейские путешественники по Кавказу, 1800-1830 гг. PDF ვერსია