მცხეთის საბუთები № 365

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1427-1438 წწ. - წიგნი ივანე მანგლელ-თბილელისა კათოლიკოს თეოდორესადმი

დედანი საბუთისა მცხეთის საბუთები № 365 შემონახულია Ad-625

საბუთის აღწერილობა[edit]

  1. 1431-1435 წ. - "საერთგულო წიგნი" მცხეთისა (მხედრული, ქაღალდზე) № 365. - [1897 - ქრონიკები - II - გვ.239].
  2. ხელნაწერთა ინსტიტუტი. Ad-625 - დედანი. თავი და ბოლო აკლია. ქაღალდი. 13,8 x 29 სმ. მხედრული. განკვეთილობის ნიშნად ნახმარია ერთი ან სამი წერტილი. - [1970 - ქსძ - III - გვ.1149]
  3. ხეც, Ad-625; დედანი. ქაღალდი, მხედრული, დაზიანებული, თავ-ბოლო ნაკლული; 14 x 29; განკვეთილობის ნიშანი: წერტილი ან ორწერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ, მხოლოდ ერთხელ ნახმარია სამწერტილი. დედანზე წარწერილია სინოდ. კანტორის № 365. - [2013 - კორპუსი - II - გვ.148]