კეკელიძე კორნელი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ბიბლიოგრაფია[edit]

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1942 კორნელი კეკელიძე - ქართველ ქალთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კერები საშუალო საუკუნეთა მახლობელ აღმოსავლეთში 1942 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIII ტექსტი
1962 კორნელი კეკელიძე - ერთი ადგილის შესახებ ნიზამი განჯელის ისქანდერ-ნამეში 1962 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. IV ტექსტი

წიგნები კორნელი კეკელიძის რედაქტორობით[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1948 ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფ. მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - კორნელი კეკელიძის საერთო რედაქციით - ტომი III - შედგენილია და დასაბეჭდად გამზადებული ქრისტინე შარაშიძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით 1948 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი III ტექსტი
1950 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - კორნელი კეკელიძის საერთო რედაქციით - ტომი IV - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული ელენე მეტრეველის მიერ 1950 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი IV ტექსტი
1954 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის ხელნაწერები (A) კოლექცია - კორნელი კეკელიძის საერთო რედაქციით - ტომი IV - შეადგინა ქრისტინე შარაშიძემ 1954 - ხელნაწერთა აღწერილობა - A კოლექცია - ტომი IV ტექსტი

სტატიები კორნელი კეკელიძეზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1962 კორნელი კეკელიძე - ნეკროლოგი 1962 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. IV ტექსტი