კაციტაძე დავით

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1960 დავით კაციტაძე - ფ. გორგიჯანიძის თხზულებისა და "ქართლის ცხოვრების" გაგრძელებათა XVI-XVII საუკუნეების სპარსული წყაროები 1960-2 - მაცნე ტექსტი
1964 დავით კაციტაძე - ირან-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან 1964 - თსუ შრომები - ტ.108 ტექსტი
1965 დავით კაციტაძე - "ისქანდერის ანონიმის" ცნობები საქართველოს შესახებ 1965 - თსუ შრომები - ტ.116 ტექსტი
1967 დავით კაციტაძე - XIV საუკუნის საქართველოს ეკონომიური ისტორიიდან (სპარსული და სპარსულენოვანი წყაროების მიხედვით) 1967 - თსუ შრომები - ტ.121 ტექსტი
1968 დავით კაციტაძე - აბდ არ-რეზაყ სამარყანდის "მათლა ას-სა'დაინ მაჯმა ალ-ბაჰრეინის" ცნობები საქართველოს შესახებ 1968-2 - მაცნე ტექსტი
1975 დავით კაციტაძე - საქართველო XIV-XV საუკუნეთა მიჯნაზე (სპარსული და სპარსულენოვანი წყაროების მიხედვით) 1975 - დ. კაციტაძე - საქართველო XIV-XV საუკუნეთა მიჯნაზე ტექსტი
1979 დავით კაციტაძე - ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს ისტორიის სპარსულენოვანი წყაროები 1979 - თსუ შრომები - ტ.206 ტექსტი
1983 დავით კაციტაძე - X საუკუნის სპარსული და არაბული წყაროების ცნობები აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის ქალაქების ისტორიისათვის 1983 - თსუ შრომები - ტ.241 ტექსტი
2008 დავით კაციტაძე - ფასიჰი ხაფის ცნობები საქართველოს შესახებ (XIV საუკუნის უკანასკნელი მეოთხედი - XV საუკუნის პირველი მეოთხედი)
კრებული: დავით კობიძე - 100 - თბილისი - 2008 - გვ.267-276 ტექსტი