Покш праздникть/В/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Апостолтнэнь лангсъ Святой Духонь валгомадо.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 42—47
[ 42 ]
 

АПОСТОЛТНЭНЬ ЛАНГСЪ СВЯТОЙ ДУХОНЬ ВАЛГОМАДО.

 

О сошествіи Святаго Духа на Апостолъ.

 

Іисусъ Христозонь менельсъ кептямодо мейле Апостолтнэ Елеонской пандонть лангсто весеместъ Іерусалимсъ мурдасть. Сынь тесэ, ве горницясъ промкшнозь Пазнэнь ознозь, алтазь Святой Духонть, коната Тятясто лиси, учость. Тесэ улнесть кемьвейкее Апостолтнэ весеместъ, ансякъ кемкавтовоце Искаріотсто Іуда арасель. Вана Апостолтнэнь леместъ: Пётръ, Іаковъ, Іоаннъ, Андрей, Филиппъ, Ѳома, Варѳоломей, Матвѣй, Алфеень Іаковъ, Симонъ Зилотъ и Іаковонь Іуда. Сынстъ марто Іисусъ Христозонь Авазо Марія да ліятъ какъ аватне улнесть. Се шкане Христознэнь кемицятнеде сядо комешка ломань улнесть. Весть апостолъ Пётръ истя кортамо кармась: вай, [ 43 ]малавиксэмъ! Святой Духонь Давидэнь троксъ Христозонь міиця Іудадо ёвтазь валонзо ней топудсть. Іуда минекъ эйстэ явозь эстензэ награда сайсь: сонзо тѣлазо, прянзо пувазь таркасто, масторовъ прась да, пекезэ лазовозь, весе потмонзо ушовъ листь. Сонзо прянзо пувазь таркадонть Еврейксъ Акелдама, а Эрзяксъ верень пакся мерить. Сонзо таркасъ эстенекъ ялга кемкавтовоце Апостолъ путомсъ эряви. Минекъ ютксонокъ улить ломать, конатъ Тонавтыцямокъ Іисусонь прянзо лемдемадо менельсъ кептямозонзо минекъ маронокъ вейсэ яксесть. Сонзо теезь тевезэнзэ минекъ ладсо сельменеицяксъ улнесть. Теде мейле сынь кавто ломать кочкасть да кисэстъ Пазнэнь озномо кармасть. Тонъ, мерить, Пазомокъ, эрва кинь мельсэнзэ мезе улеманть содыця! Тонсь невтикъ не кавто ломатне эйстэ конатань Апостолксъ путомо кармавтатъ. Мейле каясть жеребей. Іудань таркасъ Апостолксъ ульме Матѳѣй лемсэ ломаннень сатотсь.

Іисусъ Христозонь вельмемадонзо ветькемень чить топодсть. Те ветькеменьсе чистэнь Апостолтнэ весеместъ, валске рана ве кудосъ Пазнэнь озномо промсть. Сынстъ мартостъ кудосонть ліятъ Христознэнь кемицятне якъ улнесть. Валске, тосоньксъ колмоце а тесэньксъ вейксэце чайстэ, вдругъ менельстэ благой вармань кондямо шумъ марявсь. Се благой вармань кондямо шумось Апостолтнэнь ознома кудостъ пештезь пештизе. Ваныть — эрва конатастъ лангсъ толъ келень кондямо велявтозь озась. Те истя Святой Духъ толъ келексъ велявтозь эрва конатастъ эйсъ совась. Кода Святой [ 44 ]Духъ эзэстъ совась, сынь эрва кельсэ кортамо маштомо кармасть. Ветькеменьсе чинь празднудвамонь кисэ Іерусалимсъ эрва ёндо весе мастортнэнь лангсто Пазонь вечкиця Іудейтне промкшныть. Те ветькеменьсе чинтень гакъ эрва ёндо, эрва мастортнэ лангсто ламо народъ промсь. Благой вармань кондямо шумонть марязь Апостолтнэнь ознома кудостъ ваксъ ламо народъ промсь. Не эрва ёндо тезэнь Іерусалимсъ сазь ломатне, Апостолтнэ лангсъ ванозь, пекъ дивасть. Кода истя сынь минекъ эрва конатанокъ кельсэ кортазь Пазонь эйсэ шныть. Ванодо тынь — минь конатанокъ Парѳянсто, Мидянсто, Еламитстэ, Месопотаміясто, Іудеясто, Кападокіясто, Понтіясто, Асіясто, Фригіясто, Памфиліясто, Египетстэ, Ливіясто, Кириніясто, Римстэ саздянокъ, конатанокъ Іудейтянокъ, конатанокъ ве ёндо саздянокъ: Критстэ, Аравіясто, а сынь весеместъ Галилеясто.[1]) Сынь тандалезь вейкестъ вейкестъ туртовъ истя кортлесть: мезе, мерить, истя ули?

Конатъ конатне Апостолтнэ лангсо пеедеме кармасть: эле, мерить, а нейдядо: сынь иредемастъ пачкъ истя, кода понгсь кортыть. Сестэ Апостолъ Петръ ліятъ кемвейкее ялганзо маро народонть лангсъ варштась да истя весе народнэнь марявомашка сейрезь кортамо кармась. Іудейть, Іерусалимсэ эриця ломать монь валонъ парынестэ кулсонодо да чаркодеде, мезде монъ тенкъ ёвтлеме [ 45 ]карманъ. Тынь минденекъ мердядо: не Галилеянь ломатне иредстэть! Арась, малавикстъ, арась минь авуль иредстэтянокъ. Рана ёще тенекъ иредемсъ, ансякъ колмоце часъ. Кода вана Іоиль пророконь валонзо ёвтасынь тенкъ, сестэ тынсь минденекъ сынь авуль иредстэть мердядо. Икелень койстэ Іоиль пророконь ёвтазь валонзо, тарказостъ ней састь (ней топодсть). Пазъ сонзо троксъ истя кортась: Монъ, мери, меельсь пеле эсь Духомъ эрва ломань лангсъ кучсса, сестэ цёранкъ, тейтеренкъ пророчамо кармить. Эрва Пазнэнь кемезь пышкадиця ломань идеви. Петръ аламосъ лотказь одовъ кортамо кармась: Израилень ломать, кулсонодо, мери, монь валонъ! Назаретстэ сазь Іисусонь содасынкъ: Сонъ тынкъ ютксонкъ Пазонь олясо эрва кодатъ партъ тевть, эрва кодатъ чудатъ тейнесь. Сонзо тынь берянь тевень тейниця ломань ладсо кундынкъ да беззаконнойтнень кедестъ лангсъ максынкъ. Куломань віензэ маштозь, Пазъ Сонзо кулозь таркастонзо вельмевтизе. Давидъ пророкъ Сондензэ истя корты: монь Пазомъ яла ваксомъ; Сонъ монь вить ёномъ, монъ кидеякъ а пелянъ. Сонъ монь оймемь адсо эсе кадтъ, Сонъ монь тѣламъ туртовъ гакъ наксадомо оля эзь макстъ. Ёвтанъ тенкъ, партъ ломать, Давиддэ: сонъ умокъ кулось, сонзо калмозо нейгакъ ули (содави). Сонензэ Пазъ алтакшнось, сонзо племасто Христосъ шачи мерезь. Давидъ прорококсъ улеманзо кувалтъ Святой Духонь троксъ икелевъ Христозонь сонзо оймензэ адсо акадомадо, тѣланзо а наксадомадо содась. Вана самой Те Іисусонть Пазъ вельмевтизе, а минь Сонзо вельмеманзо, менельсъ [ 46 ]кептямонзо сельменеицятанокъ (свидѣтельтянокъ). Тынь весеменкъ, минекъ эрва кельсэ кортамонокъ неезь, диватадо лангсонокъ. Минекъ эрва кельсэ кортамо Святой Духъ тонавтымизь. А Святой Духонть менельсъ кептязь Іисусъ Тятянзо кедстэ кучизе: Сонъ икеле кучомонзо алтакшнось тенекъ. Народъ, Петрань кортамонзо кулсонось-кулсонось, седеезэ, мелезэ чевтемезь, истя Петранень да ліятъ Апостолтнэнень кортась: вай, малавиксэнекъ, месть тейнемексъ ней тенекъ? Апостолъ Петръ тенстъ тынь, мери, янгсезь икелень берянь эрямонкъ кадынкъ. Эрва конатанкъ пежетенкъ простявтомань кисэ, икелень берянь тевенкъ кадозь, Іисусъ Христозонь лемсъ прянкъ земдеде; сестэ тынь гакъ Святой Духонь віензэ сайдядо. Пазъ кода миненекъ, истяжо Сонзо лемензэ кемезь кирдицятненень эстестъ, эйдестъ-какшостъ, васолсе родъ племастъ туртовъ Святой Духъ кучомо алтась. Апостолъ Петръ кувать кортась, ламосъ тонавсь. Конатъ ломатне сонзо валозонозо кемсть да икелень эрямостъ янгсезь кадомо алтасть, севатетнень Апостолтнэ лемднесть. Се чистэнть весемезэ колмо тысячадо ламо ломань Іисусъ Христознэнь кемицяксъ теевсть. Сынь весеместъ Христозонь лемсъ прястъ лемдсть. Теде мейле эрва чистэ Христознэнь кемицятне ламоямо кармасть. Христознэнь кемицятне эрва чистэ ве кудосъ Пазнэнь озномо промкшнылть. Сынь весеместъ вейсэ эрясть: сынстъ ютксостъ а сюпавостъ, а бѣдноесть араселть. Кинь мезезэ улнесь, весе ве таркасъ кандылть. Те ве таркасъ пурназь ули пародонть, [ 47 ]кинень мезе эряволь, севате, сень саиль. Истя вана икелень Христіянтнэ эрясть.

Те ветькеменсе чинь праздникенть минь, Христіянтъ, нейгакъ празднуватано. Сондензэ минь Христіянтнэ Троиця мердяно. Троиця Инечинь васеньсе чиденть ветькеменьсе чистэ празднувави, а Апостолтнэнь лангсъ Святой Духонть валгомазо Троицянь омбоце чистэ празднуватано.


  1. Тезэнь авулъ ансякъ Еврейть промкшныль, а эрва кодамо народъ ютксто ломать улнесть: сынь Евреень вѣра кирдилть. Ве таркасо эриця Еврей ве кельсэ корты, омбоце таркасо эриця омбоце кельсэ корты, колмоце таркасо, колмоце кельсэ.