"მცირე უწყება ქართველთა მწერალთათჳს"

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

"ძეგლი ერისთავთა"
ავტორი: უცნობი


ალავერდის ოთხთავი.png
ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები
პუბლიკაციები[edit]

გამომცემელი: ექვთიმე თაყაიშვილი


ტექსტი[edit]

"მცირე უწყება ქართველთა მწერალთათჳს"
[edit]

1. მეფე დავით აღმაშენებელისათვის
[edit]

წმინდა და ღირსი მეფე საქართველოისა დავით აღმაშენებელი ბაგრატოვანი. ესე სიყმითვე აღიზარდა ღვთის სიყვარულისა, სწავლასა და საღმრთოთა და საფილოსოფოსთა სწავლათასა შინა;