Talk:Main Page/Тыва дыл

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

I need a help with seting background color --Agilight (talk) 17:16, 4 November 2014 (UTC)

Where? The xyntax is normally
<div style="background: gold">
...
</div>

but sometimes also

<div style="background-color: gold">
...
</div>

-jkb- (talk) 22:54, 4 November 2014 (UTC)

Мижит Эдуард[edit]

Мижит Эдуард бодунуң ажылдарын бээр киирерин чөпшээреди. --Agilight (talk) 13:38, 9 November 2014 (UTC)

Үш айтырыг[edit]

Тываның алгыш-йөрээлдери деп ном кылып тур мен.

1. Англи Викитекадан бо шаблон алдым {header

| title      =
| author =
| translator =
| section =
| previous =
| next = [[Дун уруг төрүттүнгенде, хин шыгжаарда йөрээл]]
| year =
| notes =
| categories =
| portal =

}}

Шаблоннуң арны https://en.wikisource.org/wiki/Template:Header

Чижелээрге: Эге сөс деп арында дараазында арынче next=[[Дун уруг төрүттүнгенде, хин шыгжаарда йөрээл]] дээр айтыг салып каарымга, ортузунда бижип кааным
Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (1990)
Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Эге-сөс

сөстер солагай талаже чайлы берди. Ортузунга турбас аан. Ол шаблон боду ындыг чүве бе азы Тыва викитекага таарышпас шаблон чүве бе?

2. Тыва дылда орус дылда ышкаш чаа одуруг бижиирде хос чер артыргаш бижиир (красная строка). Ынчангаш орус Викитекадан мен
<div class="indent">
</div>
дээр тег авалдым. Ол тегтер салываарымга "кызыл одуруг" деп чүве көзүлбес аан, хөктүг. База-ла Эге сөс деп арынны көрүвүт даан.

Бо черде ол хамык тегтер, шаблоннар таптыг чедир ажылдавас чүве бе?

3. Үстүнде айытканым-биле "Тываның алгыш-йөрээлдери" деп номнуң "бажын" тургузарда Англи Викитекадан "header" деп тег алган мен деп чугааладым. Ам ол ында хамык параметрлер (Parameters) аразындан номда Чыып тургускан, тайылбырын кылган кижини канчаар айтыр бис. Чыып тургускан, тайылбырын кылган деп чүвеге ол англи сөстерден кайы параметр тааржыр чүвел?
Тыва Викитекага тыва улустуң аас-чогаалынга хамаарыштыр албан Чыып тургускан, тайылбырын кылган деп параметр херек диин. Чүге-дизе чижелээрге, тоол бижип каан номнарда, тоолдарны тоолчунуң ытканы ёзугаар кажан-даа биживес диин. Тоол номнарында "Литературная обработка" деп чүве бар диин. Ынчангаш Чыып тургускан болгаш тайылбырлаан кижиниң адын тускай айтып каар болза эки! --Көпек (talk) 14:54, 15 November 2014 (UTC)

Ам чаа сахаларның Викитеказынче кирдим бо арын ----> Манчаары түөкүн (Күлүмнүүр) деп шииде {header
деп шаблон анаа ажылдап турар аан. Шииниң бажы солагай азы оң талазынче ойтайып дүшпес. --Көпек (talk) 05:27, 16 November 2014 (UTC)


Ам көрем... --Agilight (talk) 20:55, 16 November 2014 (UTC)

Анчыг деп чүвезин анли header деп шаблон чүге ажылдавайн турар ол? Орус шаблон ажыглаар бе?
Али, тоолдар номнарым бижиирде Ыткан кижи-биле Чыып тургускаш тайылбырын киирген кижилер дугайында немей параметрлер херек дир. Англи-даа орус-даа шаблонда ындыг параметрлер чок ийин. --Көпек (talk) 11:20, 17 November 2014 (UTC)

Амдыызында планнарывыс-биле дурумчуп ажылдаар болзувусса, бо Тыва Викитекага аңгы доменден дилеп алыр бис бе? Аңаа дорту-биле эки майыктардан (шаблоннардан) кылып алыр бис) Артык параметрлер чок кылдыр. А бо майыкты амдыызында ажыглап көрүңер - башкир майык-тыр. --Agilight (talk) 14:50, 17 November 2014 (UTC)

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (ТДЛТЭШИ, 1990)[edit]

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (ТДЛТЭШИ, 1990)
Бо номну долузу-биле киирип калдым. Ында хөй диалект сөстер бар, билбейн частырыг деп бодааш эде бердиңер халак!
Чижээ: "эдик", "аскы" дээн хевирлиг сөстерни адаарының аайы-биле олчаан бижип каан. Бир эвес кым эдер деп сорулгалыг болза, ол кижи номнуң бодун тудуп алгаш шүүштүрүп хынап тургаш эдер ужурлуг. Амгы тыва литературлуг дыл биле диалектилер арай дүүшпейн турар. Чоннуң чараш чугаазын магадап номчууруңарны күзеп каар дыр мен!
--Көпек (talk) 14:06, 28 November 2014 (UTC)

Дыка эки ажыл-дыр! Оон чүнү кылып болур бис? Лицензиялар талазы-биле улустарны чөпшээрелин алыр аргалар херек болуп тур ийин. Чижээ: Шүлүктер чыындызы азы Сөстүктер. --Agilight (talk) 12:58, 2 January 2015 (UTC)

Чок апарган чогаалчының шүлүктерин салып болур ирги бе? Азы база төрелдеринден чөшпээрел айтырыр чүве бе? Бүрбүнүң шүлүктерин чоорту-чоорту киир бижиир деп бодалдар бажымга кээп тур. Чогум бо-үеде мен улусту аас-чогаалын сонуургап тур мен. Ёзулуг ном кылыскап тур мен, дежавю форматтыг тыттырган арыннарны бээр киирип болур бе? --Көпек (talk) 06:36, 30 January 2015 (UTC)