Sua Eccellenza/Atto II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Sua Eccellenza/Atto II
by Nino Martoglio

ATTO SECONDO[edit]

Stanzone al pianterreno di una agiata casa di provincia. In fondo ampia finestra aperta, per la quale si accede alla terrazza, su cui si suppone s’affacci l’altra finestra, dello studio del Principe. Quest’angolo di terrazza è coperto da un alto pergolato di gelsomini e di rose, a traverso il quale si vede il noto, pittoresco paesaggio. A destra e a sinistra della finestra, grandi mensole a piedi (consoles) su ciascuna delle quali sono esposti dei modelli di bastimenti. Uscio a destra, comune, e due a sinistra. Accanto agli usci, stipetti e scansie, scarabattoli e tavoli a muro. Su questi tavoli e questi stipetti: un orologio di Bruxelles, una Madonna di Trapani sotto campana di vetro, dei vasi giapponesi. Dentro gli stipi, tutti a vetri, vasi, vasetti, babbucce turche, armi varie di Oriente, pupazzi svedesi, oggettini cinesi, indiani, algerini, ninnoli esotici d’ogni genere e vetri di Murano. Dentro le scansie tutta l’argenteria di casa, doviziosissima. Alle pareti due grandi specchi, un dipinto ad olio rappresentante un brick-goletta che corre a vele gonfie su mare mosso e l’immagine d’un San Francesco da Paola, davanti alla quale pende, da una grua minuscola, con catenella d’oro, un bel lampadario di Murano, con lampada accesa. Due trofei di bandiere e d’armi, amuleti etc… Nel centro dello stanzone un tavolo tondo, grandissimo, in legno intagliato, con piede a tortiglione, con coperta turca e carico di soprammobili d’ogni genere. A qualche distanza sulla destra del tavolo, colonna, anch’essa in legno intagliato, sorreggente una cicogna impagliata, su base di marmo girevole. Canapè, sedie a bracciuoli, poltrone di damasco, poltroncine, sgabelli: il tutto in legno intagliato, comodo, solido, massiccio. Giorni dopo l’azione del primo atto.

SCENA I
La Signora Vanna e Stella.
VANNA
(siede davanti alla finestra, con un lavoro a uncinetto cominciato, in grembo) Assittativi, cuntissina, pirchí arristastuu all’impiedi?
STELLA
(presso il tavolo di centro, con gli occhi in terra e con aria dimessa, da creatura timida, ma per affettazione) No, Signura Vanna, pirchí mi chiama cuntissina? Mi chiamassi Stella, comu sempri…
VANNA
E pirchí?... Si è un titulu ca vi spetta! Mi l’ha dittu Don ’Gnaziu, vostru frati… M’ha cuntatu tuttu, e m’ha fattu vídiri macari ’u ritrattu d’ ’u vostru antenatu… Iddu anzi non lu chiama antenatu… ’u chiama… aspittati… ah, cimeliu!
STELLA
Sí, ma ju prefirisciu ca vossia mi chiamassi Stella.
VANNA
Comu vuliti, figghia mia… Assittativi.
STELLA
No, no… ’u sapi, signura… Dal mumentu ca ’Gnaziu non è vinutu, signu ca si nni turnau ’n casa direttamenti.
VANNA
E vui aspittàtilu cca. Non truvannuvi a’ casa si persuadirà ca siti cca e verrà a pigghiarivi.
STELLA
Non sia mai!... Haju fattu propriu mali, a nèsciri di casa sula!... Mi nni lassassi jri!...
VANNA
Figghia mia, faciti comu vuliti (appressandosele) Non vi nni faciti, si vi chiamu figghia… Abitudini ca haju!...
STELLA
(che ha sbirciato frattanto al di là degli usci di sinistra senza vedere quegli che cerca, riabbassando gli occhi) Oh! Chi dici, vossia?! Troppu onuri ppi mia! (fa un inchino, come per andarsene).
VANNA
Aspittati, vi fazzu accumpagnari d’ ’u nostru servituri…
STELLA
(quasi scandalizzata) No, Signura Vanna, quannu mai?... Mi nni vaju sula! Su’ du’ passi! (altro inchino) Vossia benedica (va per la comune).
VANNA
Arrivederci, Stella, e tanti saluti a vostru frati (rimasta sola torna al suo posto e si rimette a lavorare).
SCENA II
Capitan Mauro e Vanna.
MAURO
(entra dalla seconda di sinistra, recando in mano un gran foglio arrotolato, che spiega sul tavolo di centro, osservandolo con compiacenza. Sul foglio sono tracciati i disegni di un bastimento a vapore, nel suo insieme e nelle varie parti).
VANNA
(dopo aver guardato un tantino il marito, si immusonisce e si mette a lavorare nervosamente, volgendogli le spalle).
MAURO
(sempre con gli occhi sul foglio) Chistu è ’u veru ternu o’ jocu ’i lottu, vidi? Autru ca chiddi ca ti porta ’u Vicariu!... Bisogna diri ca nostru figghiu è fortunatu!... (rivolto alla moglie) Chi dicevi?
VANNA
(si volge, lo guarda, scrolla le spalle e si rivolta dall’altro lato).
MAURO
(infervorato, riavvoltolando il foglio, che mette poscia dentro un astuccio di latta che giaceva sul tavolo) Ppi secentumila liri!... Un bastimentu a vapuri di quattrumila e cincucentu tonnellati, in completo assetto, con macchine a tripla espansione, ca ci ponnu fari fari quinnici migghia all’ura e ccu sidici anni di prima classe al Registro Italiano!... (ripone l’astuccio dentro il cassetto della console) E sparti: du’ cammiri a ottu cuccetti, stupendamente arredate, una sutta cuperta e una supra… Ma chi ternu? Quaterna sicca!
VANNA
(lo guarda come per dire «Ah, ti pare?»; si alza, va a prendere sulla console una matassina di cotone e torna al suo posto).
MAURO
Si sècuta ’stu bon tempu di mari, dumani o doppu dumani, ’u fazzu vèniri ad ancuràrisi ’nt’ ’a rada, cca ’n facci, ppi quantu ’u vidi tuttu ’u paisi!... Sugnu d’accordu ccu l’arcipreti, pp’ ’u battisimu, e si mi dici ’a testa, urganizzu macari ’i regati! Festa, festa ’ranni! (fissando la moglie) Vanna!
VANNA
(imbronciata) Chi vòi?
MAURO
Chi hai, oggi?
VANNA
Nenti!... Chi mi vidi?
MAURO
Non dici ’na parola!
VANNA
Nni dici tanti tu!...
MAURO
Ti dispiaci?... Pari, ca tu non pigghiassi parti alla mia soddisfazioni!...
VANNA
E ’nfatti, non nni pigghiu parti!... Non sacciu fingiri, ju!...
MAURO
Oh, guarda ch’è bella!... Ti dispiaci ca fici un bonu affari?...
VANNA
Va, va, ca tu ’u sai, ca non è chistu! Non mi fari passari ppi stupida, ora!... Mi dispiaciunu ’i conseguenzi di ’ssu to’ bonu affari…
MAURO
Biniditta vicchiaia!
VANNA
(ironica) Biniditta giuvintú!
MAURO
Quannu una è arrivata all’età to’, diventa egoista!
VANNA
Già… pirchí quannu s’arriva all’età to’…
MAURO
Ma chi nni vurrissi fari, di ’ddu giuvinottu?
VANNA
Tuttu, menu ca un naviganti!... ’U mari m’ha datu troppu amarizzi, ppi putirci affidari la me’ criatura accussí, cc’ ’u risu e’ labbra, comu vulissi tu!...
MAURO
Si’ ’ngrata, cara mia!... ’U mari t’ha datu ’a ricchizza ca ti sta’ gudennu o’ presenti…
VANNA
’A vurrissi cangiari ccu un pezzu di pani, ’sta bedda ricchizza, abbasta c’avissi a me’ figghiu cca, vicinu a mia, comu l’autri matri hannu ’i soi!...
MAURO
Già… a fari l’uziusi e a scialacquàrisi ’ddi quattru grana ca ’i patri ci hannu arricugghiutu a suduri di sangu…
VANNA
Stefanu non è un scapistratu… Putissi impiegari ’i so’ dinari in commerciu, in una industria… stannu in terra, comu tant’autri!...
MAURO
(ironico) Già!... Putissi fari l’agrumariu, è veru? ’U negozianti di summaccu… ’u raffinaturi di zulfu!... Ma si non sai chiddu ca dici!... Senti, senti, vecchia mia, ju non haju fattu mai grandi studii, ma ’a me’ testa, grazi a Diu, è attaccata ’e spaddi!... Dimmi ’na cosa, di unni nesci ’u nostru suli?
VANNA
(infastidita) Chi nni sacciu, ju?...
MAURO
Comu, chi nni sai?... Si ’u sapi macari ’dda cicogna! (accenna al piedistallo).
VANNA
Addimannalu ad idda, dunca!...
MAURO
Vàja, Vanna, non facemu ’i picciriddi! Di unni ’u vidi nesciri, ’a matina?... E rispunni!!
VANNA
(seccata) Di livanti!...
MAURO
E chi c’è, o’ nostru livanti… Vanna! Chi divintasti stolita a tunnu?
VANNA
A stari ccu tia!...
MAURO
E dimmi ca c’è ’u mari, San Franciscu di Paula, n’ ’o vidi, ’u mari?...
VANNA
(c. s.) ’U vidu, ’u vidu!
MAURO
Eccu di unni vènunu, ’u nostru suli e ’a nostra fortuna, vecchia mia… D’ ’u mari!... Accussí ’u sapissiru sèntiri tutti chiddi ca sutterrunu ’i so’ risparmii e poi fannu strepiti pirchí ’u guvernu non fa nenti pp’ ’u nostru cummerciu!... E s’ ’u lassunu sfruttari d’ ’i furasteri, ’u mari nostru, ca è tant’oru!... Va’, affàcciti ’nt’ ’o portu di Catania e ’nta chiddu di Missina! Tra centu bastimenti ca sunnu attraccati ’e banchini e s’agghiuttunu ’nt’ ’e stivi tutti ’i tesori d’ ’i nostri campagni e d’ ’i nostri mineri, ci nni sunnu a stentu menza duzzina, ccu ’a nostra bannera!... Tuttu ’u restu ’nglisi, olandisi, tedeschi, danisi, norvigisi… macari greci!... Macari turchi, oh!…
VANNA
Ora in di tutti ’sti cosi non mi nni ’ntennu!... Sacciu c’haju soffertu tant’anni – finu a ieri, si pò diri – pirchí tu navigavi, e sacciu ca ora mi vurrissi fari ricuminciari ccu me’ figghiu!...
MAURO
Ju?... Segui la so’ inclinazioni!...
VANNA
E cu’ ci l’ha cultivatu?... E cu’ ci ’a cultiva? Pirchí ci ha fattu studiari navigazioni, inveci di latinu?
MAURO
E chi nni vulevi fari, un preti?... È figghiu di marinaru e fa ’u marinaru!
VANNA
Pirchí a tia ti piaci!
MAURO
Non mi dispiaci, eccu!...
VANNA
Eccu, vidi?... E poi sugnu ju, l’egoista!... E tu chi si’?
MAURO
Ju?...Ah, ju no!... Ti pari ca non haju suffertu? Ti pari ca non suffrirò, a sapillu ’n menzu ’e periculi, luntanu di mia?
VANNA
E allura?
MAURO
E allura mi rassegnerò… pp’ ’u so’ beni!... D’ ’u restu non andrà a cumannari ’na tartana!... Cumannirà un bastimentu a vapuri, di lungu cursu, solido e veloci e ci jrrà di patruni… Mentri ju, in cinquant’anni di navigazioni, nn’haju fattu trenta in sott’ordini…
VANNA
Unni?
MAURO
Comu, unni? Finu a tantu ca non mi potti accattari ’dda vecchia carcassa d’ ’a prima Giuvanna, non navigai comu capitanu d’ingaggiu?
VANNA
Benissimu. Dal mumentu ca ci sunnu ’i capitani d’ingaggiu, chi bisognu c’è ca ’u bastimentu l’ha a cumannari Stefanu?... Chi forsi non rinnevanu, all’armaturi, ’i bastimenti ca cumannavi tu, quannu eri ingaggiatu?
MAURO
Rinnevanu… sí… chiddu ca vuleva ju, rinnevanu! Guarda si chisti su’ ragiunamenti!! Prima di tuttu ju era ju, e poi: «la barca è di cu’ la cavarca», vecchia mia!
VANNA
(ironica) Ma sí, picciriddu miu!... Ppi cunsumarisícci la vita!... Chi nn’haju avutu, ju, di tia? ’A to’ giuvintú ti la sfardasti súpira mari, ca mi rinniu ’u maritu vecchiu e ’nghirriusu!...
MAURO
Oh, guarda!... E a mia ’a terra chi mi sarvau, ’a mugghieri picciotta e china di buntà?... Si’ chiú ’mpassulunuta di mia e tutta spuntuni, comu ’u porcu spinu!... (fa il gesto con le mani) Eh!...
VANNA
Grazii!...
MAURO
Non c’è di chi!
VANNA
Si’ statu gintili assai!...
MAURO
M’ ’i scippi d’ ’a vucca!
VANNA
Oh, ci vòli pocu!... L’hai sempri ’n punta ’n punta!... Linguaggiu marinariscu! (mostrando i pugni al mare) Uh!... (fa per andarsene per primo uscio di sinistra, ma Cristina, che entra da quello, la ferma).
SCENA III
Cristina e detti.
CRISTINA
Scusa, mamà, lèvami ’na curiosità: Ci aviti pinsatu o’ nomu ca si ci ha’ a mettiri o’ bastimentu c’accattamu?
VANNA
Pirchí ’u vo’ sapiri?
CRISTINA
Accussí…
VANNA
(imbronciata) Dumanniccíllu a to’ patri.
CRISTINA
Papà.
MAURO
Figghia.
CRISTINA
Dunca?
MAURO
Dunca… Dumannami!
CRISTINA
Chi nomu pensi di daricci, o’ bastimentu c’accattasti?
MAURO
(colla stessa intonazione della moglie) Dumanniccíllu a to’ matri!...
VANNA
(stizzita si alza e fa per andare).
CRISTINA
Ma no, mamà, aspetta!... Chi c’entra, ju? Vuautri vi sciarriati e nui ci jemu ’nt’ ’o menzu!...
VANNA
(fermandosi) Ma si non sacciu nenti, ju? Si ’nta ’sta casa non cuntu chiú, chi vòi ca ti dicissi? Ppi mia non po’ aviri autru nomu ca Stella… Oramai non pozzu turnari arreri…
MAURO
E ppi mia non nni pò aviri autru ca Sarina… oramai sugnu quasi impegnatu.
CRISTINA
(birichina) E ppi Stefanu nuddu di tutti dui.
VANNA
(severa) Chi nni sai, tu?
CRISTINA
(con malizia) Vòl diri ca ’u sacciu…
MAURO
Cu’ t’ ’u dissi, iddu?
CRISTINA
No, ma l’haju capitu.
MAURO
(a Vanna) Ha’ vistu?
VANNA
Ti sta beni!...
MAURO
A mia? E chi c’entru, ju?
VANNA
Sí, ca c’entri! Non si’ tu ca ci vulissi dari ppi mugghieri ’dda gnuranti smurfiusa d’ ’u Carbunaru!
MAURO
Àvi tricentumila liri di proprietà tirreni, oltri un barcu best!...
VANNA
Sí, comu ad idda… ’A signurina Stella, inveci, è istruita e sparti d’ ’i so’ terri àvi un magnificu cuntanti!...
CRISTINA
Maria, è accussí ’ncunnata, bigotta, antipatica!...
VANNA
(c. s.) Non haju dimannatu ’u to’ pariri!...
MAURO
Ed è china di fumi!... E poi, bastassi ’dd’imbecilli spilorciu di so’ frati, ppi falla divintari udiusa!...
VANNA
Ma Stefanu non s’avissi a maritari ’u frati!...
MAURO
Grazii tanti!... Ma l’avissi sempre ’mpiccicatu ’e costi, ’ntricanti e pridicaturi cattedraticu e ’nsursu…
CRISTINA
Ccu lu so’ «primu capitulu» e la so’ contea ppi rídiri!...
VANNA
Tu non ti ’mmiscari ’nta ’sti facenni, ca non ti riguardanu!
CRISTINA
E pirchí?... Stefanu è me’ frati, doppu tuttu! E poi… (ride) non vi nn’aviti addunatu ca Don ’Gnaziu mi fa ’a curti?
VANNA
E chi c’è di mali?... Dopu tuttu è un galantomu, riccu, timuratu di Diu…
MAURO
(sullo stesso tono) E si nni parri ancora ’u vaju a pigghiari a timpulati, ppi la gran simpatia ca mi fa!... Ma vattinni, va!... Ccu ’dda facci di saristanu e ’ddi lenti!... (a Cristina) Figghia mia, chiuttostu ti jttassi ’nt’ ’e vrazza d’un perfettu nullatenenti, ma bellu picciottu, San Franciscu di Paula!...
CRISTINA
(buttandogli le braccia al collo) Te’, papà miu beddu e caru! (gli stampa un bacio sulla guancia).
VANNA
(andandosene, seccata, verso l’uscio di prima a sinistra) Ah, quannu si ragiuna d’accussí!...
MAURO
E comu vulissi ragiunari, tu?... È megghiu ca non ragiuni, ascuta a mia!...
VANNA
(fermandosi) Eccu, eccu l’esempiu ca ci duni e’ to’ figghi!... Bellu rispettu ponnu avíri ppi mia, quannu vidunu ca tu mi tratti di ’sta manera! (va via).
MAURO
Chi c’entra… ’I to’ figghi t’hannu a rispittari ’u stissu, pirchí si non ti rispittassiru!... (forte) Veni cca, non fari ’a ’ncagnusa, ora!...
CRISTINA
(sull’uscio) Mamà!... ascuta, mamà!! (va via anch’essa appresso alla madre).
MAURO
(presso l’uscio) Vanna!... Ma è modu di ragiunari, chistu?... Pirchí ti nni jsti? N’ ’o sai comu sugnu? È stupidu, offinnirisi di mia!... (recandosi presso la finestra e parlando forte con se stesso) Stupidu!...
SCENA IV
Don Ignazio e Capitan Mauro, poi voce di Vanna.
DON IGNAZIO
(entra per la via della terrazza, mentre Capitan Mauro ripete, come glielo dicesse in faccia «Stupido!», resta interdetto, colla mano sulla falda del cappello, indietreggia di un passo, poi, scoprendosi) Tornu chiú tardu, scusi!...
MAURO
(premuroso) Scusassi a mia, Don ’Gnaziu! Non diceva a lei…
DON IGNAZIO
(rassicurato) Ah, ca chistu diceva, ju!... Non ci haju datu motivu, a Capitan Mauro, di dirimi stupidu…
MAURO
Quistiunava ccu me’ mogghi, veda…
DON IGNAZIO
Ah, si quistiunavanu, mi dispiaci d’avilli interrotti!... Ponnu cuntinuari, ju mi nni vaju!...
MAURO
No, finemu!... Non vidi ca Vanna non c’è chiú?... Si nni jiu ’dda banna, ’nfunciata! (invitandolo, col gesto, a sedere) E lei?
DON IGNAZIO
Ca… siccomu haju statu cca banna, nni me’ cucinu, dissi: ci vogghiu fari ’na visita a Capitan Mauru.
MAURO
So’ cucinu?
DON IGNAZIO
Già… ’U Principi! Don Raimondo!...
MAURO
Ah!... Ca già… chi bestia ca sugnu! Mi l’aveva scurdatu! Pirchí lei, ora, è conti!
DON IGNAZIO
Provato, sa?... Col cimelio!... Eh!... Ora semu tutti ’na cosa cch’ ’i Falcomarzano!... Si figuri che è passato in mia mano anche l’Urgel…
MAURO
Chi?
DON IGNAZIO
L’Urgel!... Il ritratto del capostipite!... Il cimelio!...
MAURO
Ah! Sicuro!... Ho capito!... Mi congratulu tantu!...
DON IGNAZIO
Doppu sei secoli, riprenderemo il nostro titolo!... Chi cos’è la vita, ah?...
MAURO
E già… Cu’ ci l’avissi dittu, a lei, c’aveva aviri ’a furtuna di incuntrarisi ccu ’u cucinu di ’sta razza?
DON IGNAZIO
Eh, in tuttu c’è la manu di Diu! Ma parramu d’autru. La contessina Stella (sguardo interrogativo di Capitan Mauro) mia sorella, ha fattu una bannera di sita per la lancia da pratica di Capitan Stefano. Una sorpresa che spero gli riuscirà gradita.
MAURO
(che comincia ad annoiarsi) Si figuri! La signorina Stella è molto gentile.
DON IGNAZIO
Sí, bisogna convenirne!... Àvi certi pinseri d’accussí delicati!... Però, trattannusi d’un segretu, so’ figghiu non nni divi sapiri nenti.
MAURO
E nuautri non ci nni diremu nenti.
DON IGNAZIO
Benissimu. Ma allura – pò diri lei – scusi eccellentissimo signor conte, perché Ella me lo viene a cuntari a mia?
MAURO
No, ju chistu non ci ’u dicu.
DON IGNAZIO
E inveci bisogna dillu…
MAURO
E allura lo diremo!
DON IGNAZIO
Ed ju ci rispunnu: ca siccomu la contessina, mia sorella, ricama… e benissimo…
MAURO
Ah, ’u sapemu ch’è virtuusa.
DON IGNAZIO
Educazioni di famiglia, caru capitanu, difettu di razza!... E siccomu vòli ricamari supra la bandiera, il nome del bastimento… cosí… come lei comprenderà di leggieri… àvi bisognu di sapiri quali sarà ’stu nomu… (dopo avere atteso invano la risposta) Dunque?... Comu si chiamerà, ’u bastimentu?
MAURO
Per ora si chiama Ariete.
DON IGNAZIO
Per ora, ma chistu è il nome della vecchia bandiera, destinato a scomparire, ad essere sostituito! Dico: dumani, posdomani, il giorno, insomma, in cui il bastimento verrà nella nostra rada, per la funzione del battesimo, che nome gli metterà?
MAURO
E già… Chi nome gli metterò?
DON IGNAZIO
Comu, comu? Non capisco.
MAURO
’U bellu è ca non nni capisciu nenti mancu ju!...
DON IGNAZIO
Non vorranno imporgli il nome della futura sposa di Capitan Stefano?
MAURO
Già… La tradizione della nostra marina è chista… Ma cu’ sarà, ’sta futura?... ’A conusci, lei?
DON IGNAZIO
(sconcertato) Scusi, scusi… procediamo con ordine. Primo capitolo: Vossignoria sa della visita ca m’ha fattu monsignor Vicario e del mandato ca ci desi la Signura Vanna, sua moglie?
MAURO
No.
DON IGNAZIO
No? Eccu, allura, pirchí casca dal sesto piano!...
MAURO
Già… eccu pirchí cascu…
DON IGNAZIO
Ed è statu beni c’haju ’ntavulatu ’sta conversazioni, che servirà a chiarire la situazione!... Pirchí in certi cosi la chiarezza è il…
MAURO
Primo capitolo!...
DON IGNAZIO
M’ ’u livau d’ ’a vucca!...
MAURO
Veniamo al secondo.
DON IGNAZIO
Un mumentu. Lei deve sapere che circa un mese fa è venutu nni mia il reverendissimo signor Vicario a dimannarimi, in linea ufficiosa, per parte della stimatissima di lei signora, se non fossi alieno d’unire in matrimonio mia sorella, oggi contessina, con suo figlio Stefano. Si parlò di dote, di beni di fortuna di ’na parti all’autra, del presente e dell’avvenire: io promisi una rilevanti summa in cuntanti, oltre gli immobili appartenenti a Stella, iddu m’assicurò ca Capitan Stefano avrebbe avuto, del suo, mezzo bastimento a vapore, nonché il resto alla morte di lor signori (gesto di scongiuro di Capitan Mauro) – fra cent’anni! – etticcetera, etticcetera… Ci siamo riveduti e monsignor Vicario m’ha sempre confermato la proposta, tantu ca ju criitti giustu di mettiri a me’ soru a parti di tuttu… ’Ntutt’una veni lei e dici ca…
MAURO
Non nni sacciu nenti!...
DON IGNAZIO
Comu mai?
MAURO
Dumannu a lei!
DON IGNAZIO
Come possono averla tenuta nell’ignoranza perfetta di tutto?...
MAURO
Eppure sono il padre!...
DON IGNAZIO
E il padre dovrebbe sapere ogni cosa!... Comu la spiega, lei?
MAURO
Ma!... Io non la spiegu, lassu fari a lei.
DON IGNAZIO
Deplora?...
MAURO
No, non deploru.
DON IGNAZIO
Vòli, forsi, per un sentimento di falso orgoglio, smentire la signora Vanna?
MAURO
Mancu ppi sonnu.
DON IGNAZIO
E allura?
MAURO
(alzandosi) E allura, me’ mogghi, ca cuminciau, purtassi a termine la faccenda, senza il mio intervento.
DON IGNAZIO
(alzandosi, alla sua volta) Ma negherà il consenso, a so’ figghiu?
MAURO
Me’ figghiu àvi ventisei anni e non àvi bisognu d’ ’u me’ cunsensu.
DON IGNAZIO
Parlo del consenso morale.
MAURO
Perché dovrei negarlo? Cuntentu iddu, cuntenti tutti.
DON IGNAZIO
(stringendogli la mano) Capitano, lei è un gentiluomo del vecchio stampo, glielo dice il conte di Mottacannata!... Si pò vídiri, ’a Signura Vanna?
MAURO
Aspittassi (sulla soglia di prima, a sinistra) Vanna!... C’è Don ’Gnaziu ca ti vòli vídiri…
VOCE DI VANNA
Avanti, avanti!
MAURO
S’accomodi (dopo che Don Ignazio sarà passato di là, chiama) Cunigghiedda!...
SCENA V
Capitan Mauro e Cristina.
CRISTINA
(presentandosi) Papà.
MAURO
Chiudi ’ssa porta.
CRISTINA
(esegue, poi) Quantu ti sugnu grata, papà, d’avirimi liberata di ’ddu lucirtuni!
MAURO
(sedendo) Non t’haju chiamatu ppi chissu. Veni cca, assèttati (la fa sedere accanto a sé) Pirchí, stamatina, non jsti in barca ccu to’ frati e i Falcumarzanu? (la fissa).
CRISTINA
(imbarazzata) Ma… Pirchí non mi piaceva di nèsciri…
MAURO
Comu, non ti piaceva?... Si si’ l’umbra d’ ’a signurina Giuvanna?... Si non vi spartiti mai?...
CRISTINA
Pirchí aveva chi fari in casa…
MAURO
Nenti affattu!... Tu ristasti ppi scannagghiari, ppi sentiri di chi umuri eramu ju e to’ matri, ppi priparari ’u tirrenu a to’ frati… E si’ mannata d’iddu!...
CRISTINA
No, cridimi, papà…
MAURO
Non ti cridu affattu! Va… chi m’ha a fari sapiri? Chi incaricu hai?... Parra…
CRISTINA
Senza giri di paroli?
MAURO
Senza giri di paroli.
CRISTINA
Eccu, si volunu beni.
MAURO
Cui?
CRISTINA
Stefanu e Giuvanna.
MAURO
(scattando) Chi? È pazzu!
CRISTINA
(sconcertata, afflitta) Ti dispiaci?
MAURO
Mi dimanni si mi dispiaci?... Staju vugghiennu!...
CRISTINA
(con ansia) Pirchí?...
MAURO
Pirchí?... Pirchí ’i Falcumarzanu sunnu ’na manica di spiantati!...
CRISTINA
(timida) Com’è ca ’u pò diri, papà?... Si trattanu da gran signuri, vestunu ccu ricircatizza, tenunu segretariu, mastru di casa, cocu, cammareri…
MAURO
E s’ ’i fannu pagari di l’autri!...
CRISTINA
Comu?...
MAURO
Quantu si’ ingenua… Non pagannu ’i debiti e ’mbrugghiannu a tutti!...
CRISTINA
T’hannu a pagari l’affittu di casa, ancora?...
MAURO
L’affittu?... Chissu sulu?... Oltri l’affittu, sua eccellenza, m’ha a dari sidicimila liri! (vedendo che Cristina ammutolisce) Eh, figghia mia!... Non è tutt’oro, chiddu ca luci!... Questo illustre signor Principe e deputato ca di Palermu passa a Catania e di Catania si nni veni a stari ’nta ’stu paiseddu…
CRISTINA
Ppi ragiuni di saluti, papà!
MAURO
Quali saluti?... ’A saluti di cui?... Crepunu tutti, di saluti!... Ppi ragiuni di debiti ha a’ diri!... Pirchí non putevanu chiú fari un passu senza ’ncuntrari un cridituri!... E m’avevanu a capitari cca, ’nt’ ’a me’ casa!!...
CRISTINA
Ma comu facisti, a pristarici tutti ’sti dinari? Com’è ca t’ ’i dimannau?...
MAURO
Ca quali dimannari!... Almenu avissi avutu ’sta sudisfazioni!... Nenti, mancu ppi sonnu!... Si pò vantari di non avirimi dimannatu mai un centesimu! Fui ju, ju stissu, cretinu, ca ci l’offrii… accussí, comu un gaddu facianu! (poi che Cristina lo interroga con gli occhi) Duranti l’urtima crisi ministeriali, si misi a liticari, cca fòra, ’nt’ ’a terrazza, cc’ ’u so’ Segretariu – ’dd’autru ’mbrugghiuni – a propositu di certi dinari ca duveva síggiri e non aveva siggiutu ppi negligenza… Chi sacciu, ju, ’na quistioni d’accussí viva, un discursu d’accussí accaluratu e chinu di particolari, accussí logicu e naturali…
CRISTINA
E tu eri presenti, a ’ssu discursu?
MAURO
Quantu si’ ingenua!... Si non fussi statu prisenti non l’avissiru fattu!...
CRISTINA
E tu cridi ca fu tutta ’na commedia? ’Na finzioni ppi livariti ’i dinari?
MAURO
Cridu?... Nni sugnu certu, certissimu, arciconvintu! Ci cascai comu un imbecilli qualunqui, ccu tutti li robi!... Ju stissu chiamai ’u Segretariu e ci offrii ’i miei servigi al suo principale… Lu quali, doppu tanti schinufeci e doppu ca mi fici sputari un pulmuni ppi persuadillu ad accettare, scendendo dall’alto del suo soglio, mi pizzicau sidici pagghiazzi di milli liri e partíu subitu ppi Roma.
CRISTINA
E quannu turnau, poi?...
MAURO
Quannu turnau, di tuttu si parrò, menu ca di turnarimi ’l me’ dinari… Àvi se’ misi, oramai… e non si nni parra…
CRISTINA
Ma tu non ha’ pruvatu a dimannariccilli?...
MAURO
A cui?... Ah, tu non canusci le sue teorie!... Dimannarici restituzioni o saldi, ppi iddu, è offisa gravi!... E quannu si senti offisu mamma ’i patrini!...
CRISTINA
Chi piccatu! Fussi ’na persuna tantu simpatica!...
MAURO
Ah, ppi chissu, simpaticissima!... E chi trattu, chi disinvoltura, che sicurezza di sé! Certi vòti mi veni di dimannarimi si non sugnu ju ca lu calunniu e si non fussi ’u casu di dimannarici scusa d’aviri dubitatu della sua correttezza!... Ma ’mparintarimi ccu iddu? Diu mi nni scampa e libera!... ’U signor don Stefanu, quindi, si livassi ’stu pinseri d’ ’a testa, pirchí si no ci rumpu ’i ’ammi!...
CRISTINA
Ma… tu chi cridi, papà, ca ’i figghi assimigghianu o’ patri?...
MAURO
No, mischini! Sunnu du’ picciridduni, senza malizia e senza posa, tutti sincirità e semplicità e tutti cori.
CRISTINA
E allura?
MAURO
Allura chi?...
CRISTINA
Pirchí ci vulissi fari scuntari ’e figghi chiddu ca fa ’u patri?
MAURO
E’ figghi?... Pirchí parri in plurali?
CRISTINA
(arrossendo, confusa) Accussí… Sentu parrari di Giuvanna…
MAURO
Ma chi, figghia mia! ’Na mugghieri ca non ci purtassi un centesimu di doti e tutte le esigenze e i fumi d’un casatu principesco!...
CRISTINA
Dicisti ca sunnu accussí semplici!...
MAURO
Sunnu? E tu ancora di tutti dui parri? Oh, picciridda, chi veni a diri?... pirchí ti pulicii?...
CRISTINA
(turbatissima) Nenti papà… Ppi modu di diri!...
MAURO
Ma chi modu di diri e modi di fari?... (le prende una mano) Quantu sentu, veni cca… guardami ’nta l’occhi!... Ma comu?!... Macari tu?... Ah?... Chi?... Ccu mia ti vò ammucciari?... Ccu ’ssa facci smorta e ’sta manu ca ti trema?... ma bravu!... Benissimu!... Ah, vi ’nnamurastuu a coppia!... È naturali, si capisci!... L’imbecilli haju statu ju!... ’A terrazza in comuni, ’i varchiati, le gite sull’Etna!... Oh, la bestia ca sugnu!... Ma ju vi rumpu l’ossa vi rumpu, oh!... Dumani, ’ntantu, fazzu veniri i muraturi e fazzu dividiri ’a tirrazza ccu un muru autu tri metri… cch’ ’i spuntuni!... E si so’ eccellenza si senti pizzicari e si fa làriu, ci rumpu ’i gammi macari ad iddu!... Cc’ ’i rumpu senza aspittari ’i secunni e ’i terzi!... Ah, ’i dinari, e va beni, ma ’i figghi no, santissimu diantanuni! I figghi non m’ ’i fazzu arrubbari!... E tutti dui, oh!... A tutti dui ci armò ’u chiaccolu!... Colpo doppio, vòli fari! (senza badare a Cristina, che vorrebbe protestare) E vostra matri, chi fa?... Ch’ha vistu, ch’ ha capitu, di tutti chistu, ’dda vecchia stolita?... (presso l’uscio in prima di sinistra) Vanna!... Vanna!... (scompare per esso, chiamando) Vanna!...
CRISTINA
(asciugandosi le lacrime, va via per l’uscio a destra).
SCENA VI
Stefano, Giovanna e Luigi.
(Breve scena vuota. Dalla terrazza giungono poscia gioconde grida di allegra brigata e si vedono attraversarla, rincorrendosi, Giovanna, Stefano e Luigi, che poscia entrano in iscena, in costumi di tela bianca, alla marinara, maglie e scarpe basse, scollate. Essi sono arrossati dal sole, stanchi morti e si abbandonano, uno qua, uno là, sulle poltrone e sul canapè, facendosi vento coi cappelli di paglia a larghe falde).
GIOVANNA
Oh Dio, che sole scottante!... Come si sta bene qui, all’ombra!...
LUIGI
(alzandosi e guardandosi in giro) E la signorina Cristina? (si avvia al primo uscio di sinistra, chiamando) Signorina Cristina!... Signorina Cristina!... (scompare per esso).
SCENA VII
Giovanna e Stefano, poi la voce di Don Ignazio.
STEFANO
(guarda Giovanna, sorridendole, acceso d’amore e di desiderio, e, vedendosi guardato con passione, si muove per andarle incontro).
GIOVANNA
(scattando, corre dietro la colonna con la cicogna) No, no, per carità, odo voci di là!... (difatti si ode la voce untuosa di Don Ignazio).
STEFANO
(pian pianino, le prende una mano, che lei, dopo debole resistenza, gli abbandona, l’attira a sé con passione e vigoria, l’abbraccia e la bacia ripetutamente, sussurrandole) Cara!... Dimmi che sarai mia per tutta la vita!
GIOVANNA
(dolcemente conturbata) Se tu lo vorrai!...
STEFANO
Anche se tuo padre fosse contrario a questo matrimonio?...
GIOVANNA
(senza rispondergli, si porta la mano di Stefano al cuore e china il capo come per dire di sí. Poscia, scostandolo un po’ e fissandolo negli occhi) E se fosse contrario il tuo?
STEFANO
Come puoi pensarlo? Povero papà!... Sarà orgoglioso di chiamarti figlia!... Ti adorerà!...
GIOVANNA
Ma se fosse contrario?
STEFANO
Lo saprò subito. Ho incaricato Cristina di…
DON IGNAZIO
(dall’interno) Stassi ferma, stassi ferma, Signura Vanna!... Sacciu ’a strata, non s’incomodi!...
STEFANO
(passando repentinamente una mano dietro la vita di Giovanna, se la trascina, di corsa, in terrazza).
SCENA VIII
Don Ignazio solo, poi Capitan Mauro e Luigi
DON IGNAZIO
(rientra dal primo uscio di sinistra e si avvia verso la comune. Nel traversare lo stanzone si imbatte nella cicogna e la osserva sorpreso, perché ha cambiato fronte. Ha un’espressione del viso, come per dire «Come sarà?» ed esce).
MAURO
(rientra dall’uscio di sopra, scuro in volto parlando con Luigi, che lo precede e appare conturbato) Non importa… Dica soltanto al signor Principe che lo prego di accordarmi due minuti di colloquio, prima di partire…
LUIGI
La servirò (fa un inchino e va via per la terrazza, mentre Cristina lo spia dalla comune e lo segue con l’occhio).
SCENA IX
Capitan Mauro e Cristina, poi Vanna.
MAURO
(che ha notato Cristina) Veni avanti! L’ha’ vistu?
CRISTINA
(a occhi bassi) A cui?
MAURO
Il signor duca?
CRISTINA
(con un fil di voce) Sí.
MAURO
(solenne) E non lo vedrai piú!... Piazza pulita!
VANNA
(rientrando, a Cristina) Unn’è to’ frati?
CRISTINA
Non sacciu…
MAURO
Àvi menz’ura, ca turnaru tutti, e ’u signurinu ancora non si vidi!...
VANNA
Potti jri ’dda banna, ad accumpagnari ’a signurina Giuvanna!
MAURO
’Sa comu va?! Comu si ’a signurina Giuvanna non putissi travirsari ’a terrazza sula!... Chista sia l’urtima vòta! (a Cristina) Vo’ chiamalu, subitu!
CRISTINA
(senza farselo dire due volte, corre in terrazza e scompare).
SCENA X
Capitan Mauro e Vanna.
MAURO
(passeggiando per lo stanzone, nervoso) Avrannu cinquant’anni, ’i me’ figghi, sarannu vecchi, ma finu ca campu ju, faranno la me’ vuluntà! (riflettendo) Chi bestia!... (chiama forte) Cristina! Cristina!... (alla moglie) Chiamala!... ’Dda banna non vogghiu ca ci va!...
VANNA
Eccu qual è a’ to’ vuluntà: chidda di dari ordini e contr’ordini, di diri e disdiri!... Si prima ci ’a mannasti, ora pirchí a richiami?...
MAURO
Pirchí ci dissi, ora ora, solennemente, ca chidda era l’urtima vòta ca videva a ’ddu signuri, e inveci, mannannuccilla in casa, ’u rividi, ci parra… e ’u Signuri ’u sapi chi cummina!...
VANNA
Ma chi dici? Ma chi ti scappa d’ ’a vucca? ’Dd’angilu di picciridda, educata di mia!...
MAURO
E già!... Educata con la tua energia e la tua chiaroveggenza!... A mumenti s’ ’a portunu di ’n casa e tu ti nni stai a studiare ’a smorfia e ’i matrimonii sballati, ’nsemi ccu ’dd’autru scimunitu d’ ’u Vicariu! Miope! (Vanna si alza) Talpa!... (incalzandola) Talpissima!...
VANNA
(andandosene) Ah sí? Ti pari c’haju vuluntà di sintirimi ’ngiuriari? (scompare per il primo uscio di sinistra).
SCENA XI
Capitan Mauro e il Principe.
MAURO
(rimasto solo, sempre piú in collera) Accussí, lassatimi tutti! Lassatimi tutti sulu, comu ’na bestia feroci!... ’U primu ca mi capita ammenzu ’i pedi!...
PRINCIPE
(venendo dalla terrazza) Permesso?... (entra e dice, secco, in fretta) Caro capitano, la prego di far presto, perché non posso concederle che pochi minuti.
MAURO
(vorrebbe scattare, ma non se ne sente la forza, soggiogato dalla figura imponente del Principe).
PRINCIPE
Ho le valigie pronte e parto tra mezz’ora!
MAURO
(deciso, tra il burbero e il furbo) Ed io mi sbrigherò in poche parole, si accomodi.
PRINCIPE
(sedendo sul canapè, guarda l’orologio del taschino).
MAURO
(sedendo alla sua volta) Dunque io, signor Principe, sono un uomo navigato…
PRINCIPE
Sfido io, cinquant’anni di navigazione!...
MAURO
(fa una smorfia) E come tale, certe cose, le capisco a volo, senza aspettare che me le dicano gli altri…
PRINCIPE
Ne sono convinto.
MAURO
E quando mi accorgo che il tempo di guasta, i terzaruoli alle rande, me le prendo da me… e me le prendo in tempo, senza farmi insaccare dalle scontrature… capisce?
PRINCIPE
Tanto, quanto mi consenta il gergo che lei adopera…
MAURO
Mi spiego meglio (scandendo le sillabe e manovrando la destra con l’indice disteso) Mi sono accorto che tra suo figlio e mia figlia, tra mio figlio e sua figlia… non so se mi spiego?!
PRINCIPE
(severo, come offeso) Si spieghi meglio!
MAURO
Meglio di cosí?... Fanno all’amore, ecco!
PRINCIPE
(energicamente) È impossibile!
MAURO
Quando glielo dico io!...
PRINCIPE
(con piú forza) È impossibile, ripeto!
MAURO
Insomma, è inutile far misteri, me l’hanno confessato or ora i miei figli!...
PRINCIPE
(fingendo un profondo turbamento, scuro in volto e nervoso nel dire, fissandolo negli occhi) E lei… come ha accolto questa confessione?
MAURO
Io?... Ho detto che sono pazzi!...
PRINCIPE
Bravo!
MAURO
(guardandolo, meravigliato) E che se non si levavano di testa il pensiero di una simile partita doppia…
PRINCIPE
(sullo stesso tono) Benissimo!...
MAURO
(c. s.) Ci avissi ruttu ’i canneddi d’ ’i ’ammi!...
PRINCIPE
(prendendogli la mano e stringendogliela forte) Grazie!
MAURO
(stupito) Grazie di che, scusi?...
PRINCIPE
Grazie dell’energia spiegata e del servizio resomi col suo gesto da galantuomo, caro capitano.
MAURO
(cadendo dalle nuvole) Ah, lei mi ringrazia?
PRINCIPE
Certo. Al giorno d’oggi sono cosí rari, gli uomini come lei!... La stimavo un galantuomo…
MAURO
Grazie!...
PRINCIPE
Ma ora, dietro questa sua bella prova di sincerità e di modestia, la stimo anche un uomo di spirito, che sa valutare fin dove possono arrivare le aspirazioni di una data casta, e dove cominciano la presunzione e l’ardimento.
MAURO
(comincia a capire e sul suo volto lo stupore va, man mano, scomparendo, per far posto all’indignazione. Vorrebbe parlare, ma il Principe non gli dà il modo e il tempo di pronunciare che qualche interiezione, incalzandolo col suo discorso involuto e con la sua parola fredda e precisa).
PRINCIPE
Perché un povero di spirito, al suo posto, avrebbe anche potuto fare affidamento sulle sue ricchezze e illudersi di poter spianare, con esse, la barriera insormontabile che esiste tra una casta che gode di privilegi millenarii e un’altra che non ne conosce all’infuori di quello che le viene da una ricchezza recente; tra individui che vantano antenati illustri nella storia dei secoli e individui che sconoscono l’origine dei loro avi; tra persona nate e cresciute negli agi e nelle raffinatezze e persone abituate alle fatiche del corpo, esposte alle intemperie e ai disagi!... Anche queste persone degne di rispetto, anche queste da trattare con ogni riguardo e sulle quali non bisogna mai far pesare la propria superiorità; ma fino a tanto che sanno riconoscerla e rispettarla, come fa lei, signor capitano! Il giorno in cui perdono la misura e credono di poter osare, allora!... (resta reticente ad arte).
MAURO
(intontito, pallido d’indignazione, ha bisogno di riconcentrarsi un istante, prima di parlare e durante questo istante guarda il Principe come si può guardare un essere straordinario. Poi, un po’ impacciato, un po’ ironico) Ho capito perfettamente!... Se domani si presentassero pei suoi figliuoli dei partiti di matrimonio convenienti, di gente facoltosa – ben piantata, sa! – ma non nobile da mille anni, non privilegiata nel senso che dice lei, il contrario a questi matrimonii sarebbe…
PRINCIPE
Decisamente e irrevocabilmente, io! (si alza) Ed ora, non si offenda, caro capitano, se fintantoché ci fermeremo qui, proibirò ai miei figli di venire in casa sua e di avere, comunque, contatto coi suoi.
MAURO
Ah, è lei che proibisce ai suoi figli…
PRINCIPE
Certo; pei suoi confido che provvederà lei… Intanto – e con ciò non intendo toglier nulla ai nostri buoni rapporti personali, che non hanno ragione di restare alterati – mi permetta di regolare con lei il mio debito.
MAURO
(stupefatto e pentito della sua mossa impolitica) Io non gliel’ho chiesto.
PRINCIPE
Lo so: ma dopo quanto è accaduto, e la determinazione che ho presa di abbandonare questo paese, lasciare con lei un conto in sospeso, sarebbe strano!... Dunque: Io le devo quattromila lire per fitto di casa, piú sedicimila, che fanno venti… piú i frutti, che ammontano a cinquecento lire…
MAURO
Prego, prego, niente frutti! Io non faccio l’usuraio!
PRINCIPE
(calmo, con il sorrisetto) Gli usurai prendono il quindici e il venti… Io le ho calcolato appena il cinque, come vede, non lo tratto da usuraio!... Non è giusto ch’ella vi rinunzi, né potrei accettare la sua rinunzia (secco) Dunque, sono, in totale, ventimila e cinquecento lire (toglie di tasca il portafogli e da esso la fede di credito di Don Ignazio, che mette in mano a Capitan Mauro) Questa vale ventiduemila e cinquecento… se vuol favorirmi il resto…
MAURO
(che non riesce a vincere il suo stupore, la sua indignazione e la sua mortificazione, respingendo la fede di credito) Non ho da darle il resto… pagherà domani.
PRINCIPE
Domani non ci sarò; come le ho detto parto tra pochi minuti (deponendo la fede di credito sul tavolo) Ma non importa. Se non ha da darmi il resto… non si dia pena, me lo darà con comodo, quando l’avrà…
MAURO
(toglie dal tavolo la fede di credito e la esamina fugacemente, resta sempre piú allibito e riponendola donde l’ha presa) Senta, se è per questo, il resto, io, ce l’ho sempre (prende da un cassetto da stipo un capace portafogli, ne toglie due biglietti da mille lire e glieli consegna, guardandolo come trasognato).
PRINCIPE
(intasca i biglietti, gli porge la mano e stringendogliela) Senza rancore, capitano.
SCENA XII
Detti, più il Segretario e il Servitore del Principe, poi Stefano, Cristina, Luigi e Giovanna.
SEGRETARIO
(dalla terrazza) Permesso? (si presenta tenendo in una mano il cappello e il bastone del Principe, seguito dal Servitore, il quale resta davanti alla finestra, con due valigie in mano e uno spolverino da viaggio sotto il braccio) Eccellenza, mancano quindici minuti soli alla partenza del treno (si fa avanti, giunge presso il tavolo e, riconoscendo la fede di credito ivi esposta, sbalordisce; guarda il Principe con aria melensa, ed ha quasi l’istinto di ritirare la carta preziosa).
PRINCIPE
(fulminandolo con gli occhi) Eccomi pronto (prende il cappello e il bastone. Rientrano dalla terrazza Stefano e Cristina e appresso a loro vengono Luigi e Giovanna per salutare il padre. Il Principe, ai figli) Voi accompagnatemi alla stazione. Debbo parlarvi (siccome Luigi e Giovanna, turbati, si volgono per seguirlo senz’altro, in tono di rimprovero, dice loro) Salutate il signore!... (s’inchina profondamente e rivà via).
LUIGI E GIOVANNA
(sempre serii, turbati, fanno un inchino per Capitan Mauro, un cenno del capo, quasi dolente, a Stefano e Cristina, ed escono sulla terrazza seguendo il Principe e seguiti dal Segretario, che va tentennando il capo, nonché dal Servitore).
STEFANO
(resta sulla scena, preoccupato, mentre Cristina, guardandolo con tenerezza e quasi con compassione, fa finta di ritirarsi e, dopo avergli fatto un cenno d’intelligenza, si nasconde dietro una tenda, ad ascoltare).
MAURO
(ripone la fede di credito nel portafogli e questo in tasca).
SCENA XIII
Capitan Mauro e Stefano.
MAURO
(appena tutti sono scomparsi dalla terrazza, si rivolge al figlio e, sorridendogli, con espansione sincera) Veni cca, figghiu miu!
STEFANO
(poco persuaso, gli si accosta).
MAURO
(lo abbraccia con effusione, se lo guarda e riguarda con soddisfazione e lo riabbraccia e bacia forte) Diu ti binidica!... Certi vòti, un figghiu masculu, po’ dari sudisfazioni di re!... Dunca: Ti piaci ’a figghia d’ ’u Principi?
STEFANO
(preso alla sprovvista, si confonde, e dopo aver riflettuto un istante, risponde, titubante) Non saprei…
MAURO
Comu, non saprei?!... Guarda ch’è bella ca ora non ci piaci chiú!...
STEFANO
(sorridendo, mezzo rassicurato) Mi pari ca tu mi vo’ pigghiari a sprovu!...
MAURO
Ma chi sprovu!... Ti parru cc’ ’u cori in manu! Ti piaci? Parra!
STEFANO
Eh!... Autru!
MAURO
Ti ci piaci, ad idda?
STEFANO
(modesto) Pari!...
MAURO
Nni si’ certu?
STEFANO
Certissimu.
MAURO
È ’nnamurata o’ puntu ca si tu ci propunissi di scappari, si nni vinissi ccu tia?
STEFANO
(sicuro) Macari ’o ’nfernu!
MAURO
(afferrandolo per un braccio) Portatílla, subitu!
STEFANO
(meravigliato) Chi dici?
MAURO
Subitu!... Stasira stissa!... Prima di dumani divi esseri to’, altrimenti non si’ chiú me’ figghiu!
STEFANO
Ma dici supra ’u seriu, papà?
MAURO
E chi fa, si scherza, ccu ’sti cosi? Portatílla, subitu!... A Catania! Jtavinni a bordu e salpati!... Ci dici o’ capitanu di bannera che spedisca all’ordine… per destinazione ignota! Dumani matina vi vogghiu vídiri cca, in rada. Farai puggiare, a piccola forza, dentro la conca di Baialardo e aspetterai il mio segnale… Se sventolerò bandiera verde, punterai supra Corfú, se mostrerò bandiera rossa, farai rutta ppi Malta!...
STEFANO
(raggiante) Benissimo!
MAURO
Aspetta: Si poi vidrai bannera bianca, fonda un’àncora e scinníti a terra, senza fare spegnere i fuochi…
STEFANO
Papà miu (lo abbraccia) si’ magnificu!
MAURO
(infervorato) E siccome intendo che alla tua futura tu ci divi dari, ora e sempri, tanti agi quantu non nn’ha mai avutu in casa sua, cca ci su’ dinari (gli porge il portafogli) e spenni, spenni senza preoccupàriti!...
STEFANO
Papà, si’ divinu! (lo riabbraccia e va via, di corsa, per la terrazza).
MAURO
(dopo aver ripetuto il gesto di prima, rapidamente va presso uno stipetto, ne toglie tutto l’occorrente per scrivere, lo porta sul tavolo e siede).
STEFANO
(torna in punta di piedi, spiando il padre, che gli volge le spalle, e fa segno a Cristina, mentre essa fa capolino dietro la tenda, di raggiungerlo).
CRISTINA
(esce dal suo nascondiglio e pian pianino, non avvertita dal Capitano – che si dispone a scrivere – raggiunge il fratello, col quale scompare).
SCENA XIV
Capitan Mauro solo.
MAURO
(scrivendo, ripete, mentre Cristina sta per scomparire) Urgente. – Onorevole Principe Raimondo di Falcomarzano. – Scalo Ferry-Boat, direttissimo Roma – Stretto di Messina – Mi duole parteciparle che, in questo momento, la barriera insormontabile è stata irrimediabilmente (riflette un poco) …sormontata, da mio figlio Stefano, sotto forma di ratto consensuale con sua figlia Giovanna! Devotissimo Turrisi!
Tela