Quickborn/Schippers Brut

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- De Lotsendochder Quickborn Twee Leefsten -->

Kumm mit, dat graut int Osten,
Kumm mit, un mak doch to!
»Ik kann ni gan, ik kann ni stan,
»Min Hart dat klopp mi so!«

Ik dreg di oppen Armen,
Ik dreg di bet ant Bot!
»Wat schall min arme Moder seggn,
»De weent un schriggt sik dot!« 

Din Moder ward sik trösten,
Din Vader is to hart!
Ik will din Vader un Moder wen,
Bet he mal anners ward.

»Ik kann ni vun di laten,
»Keen Annern bün ik gut!«
So dreg ik di op beide Hann’
Bet ut de Welt herut!

Ik heff mit Boot int Water,
Ik heff min Schipp in See,
Ik heff mi Leefste in min Arm:
Min Vaderland, ade!