Quickborn/De Lotsendochder

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- De Jäger Quickborn Schippers Brut -->

Se kunn de Nacht ni slapen,
De See de gung so swar un lud,
De ganze Nacht ni slapen:
He weer to fischen ut.

»Min Vader lat uns rojen,
De See de geit so lud un swar,
Min Vader lat uns rojen,
De Fischers stat Gefahr.« -

De Morgen grau int Osten,
De See de gung so hoch, so holl;
Wat drev dar rop vunt Osten?
Dar drev en kentert Joll.

»Ik heff vunnacht ni slapen.
Min Vader, wenn’: ik bün so slecht,
Un reckt wi noch ant Öwer,
So makt min Bett torecht.«