Quickborn/Matten Has’

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Peter Kunrad Quickborn Aanten int Water -->

Lütt Matten de Has’,
De mak sik en Spaß,
He weer bi’t Studeern,
Dat Danzen to lehrn,
Un danz ganz alleen
Op de achtersten Been.

Keem Reinke de Voss
Un dach: das en Kost!
Un seggt: Lüttje Matten,
So flink oppe Padden?
Un danzst hier alleen
Oppe achtersten Been?

Kumm, lat uns tosam!
Ik kann as de Dam!
De Krei, de spelt Fitel,
Denn geit dat canditel,
Denn geit dat mal schön
Op de achtersten Been!

Lütt Matten gev Pot:
De Voss beet em dot
Un sett sik in Schatten,
Verspis’ de lütt Matten;
De Krei, de kreeg een
Vun de achtersten Been.