Quickborn/Aanten int Water

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Matten Has’ Quickborn Spatz -->

Aanten int Water,
Wat værn Gesnater!
Aanten in Dik,
Wat værn Musik!

De Wart is wat heesch: Wat wat wat schüll wi eten?
Murt, inne Murt, inne Grund is dat fett!
Höja! de graue fangt lud an to reden;
Quark un warm Water! Un alle ropt mit.

Aanten int Water,
Wat værn Gesnater!
Aanten in Dik,
Wat værn Musik!

De Rünnsteen hentlank all int Trünneln un Snappeln!
Barbeent un plattföt, un jümmer vergnögt!
Hier is de Kækenguß! Beersupp mit Appeln!
Wackeli, gackeli - süh, wa se sökt!

Aanten int Water,
Wat værn Gesnater!
Aanten in Dik,
Wat værn Musik!

Nu oppen Wall! un nu ropt wie de Günner!
Nu kamt se an, un nu gift dat en Snack.
Nu fleegt wi dal un nu dukt wi uns ünner!
All dat warm Water löppt blank vunne Nack!

Aanten int Water,
Wat værn Gesnater!
Aanten in Dik,
Wat værn Musik!

Wat wat wat wüllt wi? Nu wüllt wi na’n Misten.
Hör! se döscht Weten! Wi krupt dær de Rill!
Kamt man! man sachden! op Töntjen! mit Listen!
Nückt mit den Kopp, un et gau, un swigt still!

Aanten int Water,
Wat værn Gesnater!
Aanten int Stroh -
Wat værn Halloh!

Dar kumt de Kæksch! neiht man ut, brukt de Flünken!
Hoch æwern Tun un koppheister na’n Dik!
Swimm’ as de Pocken, un flegen as Lünken,
Klok as en Minsch - un so dick! un so dick!

Aanten int Water,
Wat værn Gesnater!
Aanten in Dik,
Wat værn Musik!