Quickborn/Int Holt

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Hell int Finster Quickborn So lach doch mal! -->

Wo dat Echo schallt
Dær de Böken hin,
Na de gröne Wald
Treckt mi Hart un Sinn,
Wenn de Droßel fleit,
Wenn de Blæder weiht,
Wenn de Wind der geit
Baben hin.

De is jümmer fri,
As de grote See;
Dar is Rum vær mi
Un dat schüchtern Veh,
Vær de bittre Noth,
Vær den lewen Gott,
Un dar deit de Dod
Nich mal weh.

Wenn de Droßel fleit,
Spring ik rut to Holt,
Wenn de Blæder weiht,
Ga ik noch to Wold:
Och, de seeg mi springn
Un de hör mi singn,
Un dar much ik liggn
Still un kold.