Quickborn/Hell int Finster

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- De Fischtog na Fiel Quickborn Int Holt -->

Hell int Finster schint de Sünn,
Schint bet deep int Hart herin;
All wat kold is, dump un weh,
Daut se weg, as Is un Snee.

Winter weent sin blanksten Thran,
Værjahrsathen weiht mi an,
Kinnerfreid so frisch as Dau
Treckt mi dær vunt Himmelsblau.

Noch is Tid! o kamt man in,
Himmelblau un Værjahrssünn!
Lacht noch eenmal warm un blid
Deep int Hart! o noch ist Tid.