Quickborn/Inn Klockenthorn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- An de Kark Quickborn In Garn ünnert Finster -->

Inn Klockenthorn babn Karkenbæn
Dar geit en Rad mit isern Tähn,
Un wenn de ole, de dowe, de Küster ni weer,
So keem der keen starbens Minsch, vunne ganze Eer.

De Möllerbursch sitt ganz alleen,
He süht in dat Rad, dat drift de Steen
Un wenn de ole, de dowe, de Küster sin Dochder ni weer,
Wat kunn der so lusti sik dreihn oppe ganze Eer?