Quickborn/An de Kark

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Wi gungn tosam to Feld Quickborn Inn Klockenthorn -->

An de Kark
Wahnt de Prester,
Un de Möller wahnt an Dik,
Un ik wahn
Bi min Leefste,
Seeg er jeden Ogenblick.

Geit de Klock
Anne Karkwand,
Gat de Ræder innen Grund,
Geit min Hart
Noch vel muntrer,
Nix as Lev de drift dat rund.