Quickborn/De junge Wetfru

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Aflohnt Quickborn Sünndagsruh -->

1.
Wenn Abends roth de Wulken treckt,
So denk ik och! an di!
So trock verbi dat ganze Heer,
Un du weerst mit derbi.

2.
Wenn ut de Böm de Blæder fallt,
So denk ik glik an di:
So full so menni brawe Jung,
Un du weerst mit derbi.

3.
Denn sett ik mi so truri hin
Un denk so vel an di.
Ik et alleen min Abendbrot –
Un du büst nich derbi.