Quickborn/Aflohnt

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- De Kinner larmt Quickborn De junge Wetfru -->

De Sæn de harr er banni leef, se weer so week un fee.
De Ole schull int Hus herum: wat se sik inbilln de!

Se neem er Bündel ünnern Arm, vun Thrann de Ogen blank,
Se sä de Ole sacht adüs, se sä de Sæn: heff Dank!

Se gung bet um de Eck an Tun, un sett sik op den Steen.
De Ole schull int Hus herum, de Sæn de stunn un ween.