Progreso/Triesma Yaro/Numero 25/Pri l’enunco di la hori

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
TRIESMA YARO
PROGRESO No25
Marto 1910

Pri l’enunco di la hori
da P. D. HugonLinguala questioni
Temo : Diversaji

[ 26 ]

Pri l’enunco di la hori.

Me propozas nuva vorto nevaryiva klok, uzenda vice la nuna horo, hori, por indikar D. Uhr, E. o’clock.

Ex. : Qua klok esas ?Un klok dudek ; Tri klok e quarono ; Dek klok e duono.Ante un klok D. Vor ein Uhr. E. Before one o’clock. — Ante un horo D. Vor einer Stunde. E. An hour ago.

P. D. Hugon.

Pri la sama questiono, So Jönsson rimarkas, ke l’uzo di ordinal nombro por la hori ne esas min dusenca kam l’uzo di kardinal nombro, e kruele kontrastas kun la kardinal nombro di la minuti. Il propozas pozar avan la nombro di la hori la vorto kloko, ed inter la nombri di la hori e di la minuti la silabo hor nevaryanta (por distingar ol de horo, hori). La vorto minuti povus tacesar, quale max ofte eventas en nia lingui. On dicus do : klok tri hor quardek (3h40). Ta propozo inspiresas, ne nur da E. o’clock, sed da Dana klokken, Sued, klockan. La vorto kloko signifikus propre « horlojal tempo » (Dana klokkeslet), ed on povus dicar : Qua kloko esas ? Du « kloki » povas diferar, ne per la hori, sed nur per la minuti.

Irge quon on pensas pri ca lasta propozo (senco di kloko), semblas neutila anuncar la « horo » (tempo) per la vorto kloko, e [ 27 ]la propozo uzar hor quale nevaryanta vorto semblas suficanta por evitar la dusencesi venanta de l’uzo di la vorto horo o hori por indikar duro o tempal intervalo.