Page:Progreso - 3a yaro.pdf/56

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
26
PROGRESO

kam : me iros plu ofte en la foresto. Oportas do adjuntar un de ta (o simila) adverbi. — Altraparte : me plus(e) iros aden la foresto ne necese signifikas : me iros plusa foyo (o foyi) aden la foresto, sed povas anke komprenesar : me pluse, iros… o : pluse, me iros aden la foresto. Sed lor : me neplu iros… o me neplus iros… genitas sama obskuresi.

Konkluzo : neplus tam kam neplu esas tute supresenda. Ni uzez ne plu e ne plus en simila kazi e kun sama prezorgi kam plu e plus. E vice la tilnuna neplu ni simple dicez : ne ankore[1] o ne itere.

A. Giminne.

Rimarko. — Ni konstatas, ke So Giminne revenas, tre logike, a nia unesma propozo, uzar ne ankore vice neplu (Progr. II, 141).

Pri la nombri.

Se la teorio, sur qua ripozas nia nombro-sistemo, esas justa, on devos dicar : 1,111 unmil uncent undek un, quale on dicas : 2,345 dumil tricent quardek kin.

E mem on devas sempre donar sa nomo a la lasta kolono dextre, e dicar : 11 undek un-uno.

Nia sistemo esas do nereguloza ; ol esas latinalajo. En E. e D. on dicas : one thousand one hundred.

P. D. Hugon.
Pri l’enunco di la hori.

Me propozas nuva vorto nevaryiva klok, uzenda vice la nuna horo, hori, por indikar D. Uhr, E. o’clock.

Ex. : Qua klok esas ?Un klok dudek ; Tri klok e quarono ; Dek klok e duono.Ante un klok D. Vor ein Uhr. E. Before one o’clock. — Ante un horo D. Vor einer Stunde. E. An hour ago.

P. D. Hugon.

Pri la sama questiono, So Jönsson rimarkas, ke l’uzo di ordinal nombro por la hori ne esas min dusenca kam l’uzo di kardinal nombro, e kruele kontrastas kun la kardinal nombro di la minuti. Il propozas pozar avan la nombro di la hori la vorto kloko, ed inter la nombri di la hori e di la minuti la silabo hor nevaryanta (por distingar ol de horo, hori). La vorto minuti povus tacesar, quale max ofte eventas en nia lingui. On dicus do : klok tri hor quardek (3h40). Ta propozo inspiresas, ne nur da E. o’clock, sed da Dana klokken, Sued, klockan. La vorto kloko signifikus propre « horlojal tempo » (Dana klokkeslet), ed on povus dicar : Qua kloko esas ? Du « kloki » povas diferar, ne per la hori, sed nur per la minuti.

Irge quon on pensas pri ca lasta propozo (senco di kloko), semblas neutila anuncar la « horo » (tempo) per la vorto kloko, e

  1. Segun la kompleta Gramatiko, noto p. 25.