Poetische Versuche in westfälischer Mundart/Katuffeln-Leed

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Jagdleed Poetische Versuche in westfälischer Mundart Füörwoard -->

Katuffel, Katuffel, wat bist du doch raor,
En Jider krig di in de Make,
Et sind nu all wull üöwer draihundert Jaohr,
Dao bragg di uss met Vader Drake,
      Dat wass noch en Mann,
      Dao denkt män es an,
En Jider de ehr' em so vull es he kann!

Gerött de Katuffel, matt hävv wi för Naud?
Dann hävv wi jä dusend Gerichte!
Katuffelmiäl schickt sick ganz prächtig to Braud,
Se koaken met Water gaiht lichte.
      Met Buotter und Solt,
      Met Essig auk kold,
Katuffel, Katuffel bist mehr wärd es Gold.

Well iss, de Katuffel-Pannkoken nich magg?
Den möcht' ick doch gärne es saihen,
So viel de smarotzet so Dag hän up Dag,
O wenn se en ruken män daihen,
      Se laiten förwaohr
      För'n Stücksken so raor
Dat beste Stück Tate, wat hän staohn, dat's klaor.

Bi jidet Gemös' mott Katuffel met bi,
Dat se rechten Smack deran make,
O wüßt ick dat Graff män, ick ilde mi,
Dat Graff main ick von Vader Drake,
      En Steen kreg et dann,
      Dat Schrievens der an:
„Hier ligg he „de graute Katuffelen-Mann!“