Pitla Storia bibia/N9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Gejù resta trëi dis tl templ

Gejù resta trëi dis tl templ

Canche Gejù ova dodesc ani, ie jic si genitores cun ël a Gerusalem a zelebré la festes de Pasca. Pernanche la festes ie states finedes, ie la Madona y sant Ujep dac ëuta a cësa. Ma Gejù ie restà a Gerusalem zënza si genitores ebe sapù velch. Ëi ie jic n di alalongia y ratova de giaté Gejù danter i parënc y i cunescënc. Ëi ne l à nia giatà. Po' iesi inò dac ëuta a Gerusalem a l crì.

La ie suzeduda, che i l à giatà do trëi dis tl templ. Gejù stajova sentà a mez i dutores dla lege ite; ël i scutova su ad ëi y i dumandova. Duc canc, chëi che audiva Gejù rujenan, se fajova marueia de si sapienza y de si respostes.

Si oma à dit a Gejù: "Mi fi, ciuldì nes es fat chësc? Cëla ti pere y ie son jic cun gran mueia a te crì."

Gejù à respundù: "Percie jëisa vo a me crì? Ne savais, che ie messove vester pra chëla cosses, che ie de mi pere!"

Po' se n ie jit Gejù cun si genitores a Nazaret y fova ubedient ad ëi. Ël chersciova n sapienza, n età y n grazia dant a Idie y dant ai uomini. Gejù ie po' restà a Nazaret pra si genitores, nchina che l ova trënt'ani.