Pitla Storia bibia/N36

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Gejù se n va su al ciel

Gejù se n va su al ciel.


L ultim iede ie cumparì Gejù ai undesc apostuli caranta dis do la ressurezion tl cenacul a Gerusalem. Ël maiova cun ëi y i à cumandà de resté a Gerusalem, nchina che ëi à recevù l Spirt sant. Po' dëssi scumencé a perdiché ai Giudieres y ai Pagans. Gejù à dit: "A mi m'iel data duta la potestà n ciel y n tiera. Davia de chël jide y nseniëde duc i populi y batejëdi n inuem dl Pere y dl Fi y dl Spirt sant, y nseniëdi a usservé dut cant, chël che ie ve é cumandà. Y cialëde ie son cun vo duc i dis nchina ala fin dl mond. Chël che crë y se lascia batejé, chël se salverà. Ma chël che ne crë nia, chël s'adanerà.

Po' à Gejù menà ora i apostuli sul mont ulivet. Iló al auzà si mans y à benedì i apostuli. Y ntan che ël i benediva, se n iel jit demez da dëi; l se à auzà tl aier y se n ie jit su al ciel. I apostuli adurova Gejù y i cialova su do, nchina che na nibla l à abù curì ite.

Mo ntan che i apostuli cialova verscio l ciel, iel cumparì doi angiuli furnii a blanch dlongia ad ëi y à dit: "Vo uemes de Galilea, percie stajëis tlo a cialé su al ciel? Chësc medemo Gejù, che ie unit tëut su al ciel da vo demez, unirà inò, drë nsci sche vo l ëise udù jan su al ciel." – Po' se n ie i apostuli dac ëuta a Gerusalem cun na gran legrëza y ëi laudova Idie.