Pitla Storia bibia/N26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Gejù vën flagelà.

Gejù vën flagelà.


Ntlëuta cumandova Ponzio Pilato sëura la Giudea. Ël cumandova mpo dl Coser da Roma. Sula duman drët abenëura ie unit Gejù menà dant a Pilato, acioche chësc l feje mazé. Ma Pilato à cunesciù, che Gejù fova tradì dai majeri prevesc per pura nvidia. Davia de chël purvova Pilato de l delibré. Ma i majeri prevesc metova su l popul a prië ora Baraba, che fova n drë sbriga y che ova mazà, y a mëter Gejù sula crëusc. Nscila svaiovi duc canc: "Sula crëusc cun él, sula crëusc!"

Pilato à respundù: "Ma cie à pa chësc fat de mel? Ie ne giape

ora deguna colpa per pudëi l fé murì. Ie ue duncue l castighé y po' l mëter n libertà."

Śën à i saudeies menà demez Gejù a l flagelé. I ti à trat ora l guant y à ciulà Gejù pra na seva y l flagelova, che l sanch degurova ju via per tiera.