Pitla Storia bibia/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Ujep te perjon
165855Pitla Storia bibia — Ujep te perjon

Ujep te perjon.


Nce te perjon fova Chël Bel Die cun Ujep y à fat, che, chël che cialova su dla perjons, l ova gën. Chësc à metù Ujep a cialé su de duc i autri, che fova sarei ite. La ie po' suzeduda n iede, che doi gran fanc dl rë Faraon ie unii metui tla medema perjon, ulache fova Ujep. Un de chisc doi jetova zënza for su l vin al rë y l auter fajova l pan per l rë.

N di vëija Ujep, che dui doi fova drët descunselei. Ël i damanda: "Ciuldì sëis nsci descunselei?" Chisc à po' respundù: "N sëira s'onse semià zeche y l n'ie deguni iló, che sebe da nes splighé, cie che chësc senifichea." Ujep à dit: "Ne n'audel pa forsci a Idie l splighé l suenn? Cuntëme ma, cie che v'ëis semià!"

L prim à scumencià a cunté si suenn chël che jetova su l vin al rë. Ujep i à respundù: "Do trëi dis te meterà inò l rë tl medemo post a ti jeté su l vin. Po' recordete de mé y prëia l rë, che l me delibre da chësta perjon, pervia che ie son sta metù ite inuzentamënter." Śën à nce po' cuntà, chël che fajova l pan al rë, cie che l s'à semià. Ujep à respundù: "Do trëi dis te lascerà l rë bater via l cë y te farà apiché."

Do trëi dis fovel po' l di de la nascita dl rë. Iló s'ova l rë recurdà de si gran fanc, che fova te perjon. Un ie inò unì metù te si medemo post a jeté su l vin al rë y l auter à l rë fat mené ala fëurcia. Chël che pudova inò jeté su l vin al rë, se la gudova de si fertuna, ma de Ujep ne se recurdovel plu nia.