Page:Vocabolardlladinleterar.pdf/114

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
beive
79


sull’orlo di biancheria, di indumenti femminili, ecc. (fas. R 1914/99; DA 1973; Mz 1976; DLS 2002; DILF 2013) Ⓘ pizzo, merletto Ⓓ geköppelte Spitzen, Spitze ◇ a) Velgiuce! voi meté l colar / Da ciadenele, e da bechec. Velgiucce! voi mettè ‘l collar / Da tgiadenelle, e da becchetg. BrunelG, CianzonJentBona1856-2008:246 (bra.).

bechet (fas., bra.) ↦ bechet.

beco (amp.) ↦ bech1.

beco (amp.) ↦ bech2.

bedaia (grd.) ↦ medaia2.

bee (amp.) ↦ beive.

beerà (amp.) ↦ aberé.

befa Ⓔ it. beffa 6 1445 befa (WolkensteinO, DoFraigAmorß1445*-1979:104)
grd. befa fas. befa amp. befa LD befa
s.f. Ⓜ befes
burla, inganno, etichettati contro qualcuno per schernirlo (grd., fas. R 1914/99; DLS 2002; DILF 2013, amp. DLS 2002, LD DLS 2002) Ⓘ beffa Ⓓ Spott ◇ a) Zënza befa Cenza befiu WolkensteinO, DoFraigAmorß1445*-1979:104 (grd.).

befa (grd., fas., amp., LD) ↦ befa.

bega Ⓔ nordit. bega ‹ got. * bêga (EWD 1, 261) 6 1763 bega ‘rixa’ (Bartolomei1763-1976:70)
gad. bega mar. bega Badia bega grd. bega fas. bega caz. bega bra. bega moe. bega fod. bega col. bega amp. bega LD bega
s.f. Ⓜ beghes
rissa, baruffa, litigio (gad. Bartolomei 1873; A 1879; A 1895; Ma 1950; P/P 1966; V/P 1998, grd. A 1879; G 1879; G 1923; L 1933; Ma 1953; F 2002; DLS 2002, fas. A 1879; R 1914/99; DA 1973; Mz 1976; DLS 2002; DILF 2013, fod. A 1879; T 1934; Pe 1973; P/M 1985; Pz 1989; DLS 2002; Ms 2005, amp. Q/K/F 1982; C 1986; DLS 2002, LD DLS 2002) Ⓘ zuffa Ⓓ Rauferei ◇ a) Al mör, mo tla bega al ne sënt ch’al é mort, / mo scraia y comana y se para tres fort. Al mör, mo tla bega al ne sëint ch’al é mort, / mo scraia y comana y se para tres fort. PescostaC, BracunCoz1853-1994:226 (Badia); b) No ge contà / De chela bega en sènt’Ulgiana No ge contà / De chella bega ‘n sent’ Ulgiana BrunelG, CianzonJentBona1856-2008:252 (bra.); c) doman jon vin Pecedac a derejèr dotrei pecei a chi da Gries che i à semper na bega doman ʒ̉on vin Pečedač a dereser do trei pečei a ki da Gries, ke i à semper na bega. BrunelG, Cianbolpin1866:18 (caz.)
taché bega (fas.) Ⓘ attaccar briga Ⓓ Streit anzetteln ◇ a) I à scomenzà a tacar bega I a scomönzà a taccar begô ZacchiaGB, Filamuscia1858*:3 (bra.).

bega (gad., mar., Badia, grd., fas., caz., bra., moe., fod., col., amp., LD) ↦ bega.

begà (col.) ↦ beghé.

begar (bra., moe.) ↦ beghé.

beghé Ⓔ nordit. begar (EWD 1, 261) 6 1856 begar (BrunelG, CianzonJentBona1856-2008:252)
gad. beghé mar. beghé grd. beghé fas. beghèr bra. begar moe. begar fod. beghé col. begà
v.intr. Ⓜ bega
venire a contrasto con qualcuno in modo violento e ingiurioso (gad. A 1879; Ma 1950; V/P 1998, grd. G 1879; G 1923; L 1933; Ma 1953; F 2002, fas. R 1914/99; DA 1973; Mz 1976; DILF 2013, fod. A 1879; Pe 1973; P/M 1985; Pz 1989; Ms 2005) Ⓘ litigare Ⓓ streiten ◇ a) N procescion / Fosc pa che chest Reverendiscem / L portarà chel Die sentiscim, / Mo zenza cente e confalon, / Per no begar ’N processiong / Fos pa che chest Reverendissem / ‘L portarà chel Dio sentissem, / Mo tzentza cente e confalong, / Per no begar BrunelG, CianzonJentBona1856-2008:252 (bra.).

beghé (gad., mar., grd., fod.) ↦ beghé.

beghèr (fas.) ↦ beghé.

bëgn (gad., Badia) ↦ ben.

bëgngnü (gad., Badia) ↦ benvegnù.

bëgnignü † (gad.) ↦ bëgngnü.

begon Ⓔ deriv. di bega 6 1845 begón (BrunelG, MusciatSalin1845:5)
fas. begon bra. begon fod. begon
s.m.f. Ⓜ begons, begona, begones
chi si comporta in modo litigioso e provocatorio (fas., fod. Ms 2005) Ⓘ attaccabrighe Ⓓ Streithansl, Stänker ◇ a) Mo a che éi vegnui chisc bie / Da Vich a Pera? Spetà che ve l die. / A far veder l so bel carater / Da magnon, da begon e da bater. Mo a ke ei vegnudi kiš bìe / Da Vik a Perra? Spetà ke vel dìe. / A far vedér l so bel karater / Da magnon, da begón e da báter. BrunelG, MusciatSalin1845:5 (bra.).

begon (fas., bra., fod.) ↦ begon.

beibe (fod.) ↦ beive.

bëin (MdR) ↦ ben.

bëin de bot (MdR) ↦ bendebot.

bëiningnü (MdR) ↦ bëinvegnü.

bëinvegnü (MdR) ↦ benvegnù.

bëire (gad.) ↦ bëre.

beive Ⓔ BIBERE (EWD 1, 264; http://www.atilf.fr/DERom/entree/’bIBe-) 6 1763 baeire ‘bibo’ (Bartolomei1763-1976:70)
gad. bëre, bëire mar. bëre Badia bëire grd. bever fas. beiver caz. beiver bra. beiver moe. bever fod. beibe, beive † col. beve amp. bee LD beive MdR bëire
v.tr. Ⓜ beiv, bevon, bevù
inghiottire un liquido (gad. B 1763; A 1879; A 1895; Ma 1950; P/P 1966; V/P 1998; DLS 2002, grd. A 1879; G 1879; G 1923; L 1933; Ma 1953; F 2002; DLS 2002, fas. A 1879; R 1914/99; DA 1973; Mz 1976; DLS 2002; DILF 2013, fod. A 1879; T 1934; Pe 1973; P/M 1985; Pz 1989; DLS 2002; Ms 2005, amp. A 1879; Q/K/F 1982; C 1986; DLS 2002, LD DLS 2002, MdR) Ⓘ bere Ⓓ trinken ◇ a) V’adore pra chësta decima Stazion, o redentor dl mond, desfurnì che messëis bever fiel y ajëi V’adore pra chasta decima Stazion, o redentor d’l mont, deschfurnì che meseis böver fiel i aschej RungaudieP, LaStacions1813-1878:91 (grd.); b) Cul got n tla man / Buvons a Vosc unëur, / Vivëde giut y sann! Kul got n tela man / Buonse a Vost unëur, / Vivëde giut i sann! PlonerM, CuraziansBula1828-1915:65 (grd.); c) E meneme l vedel ngrassé, e mazelo; mangionselo, e ston de bona voia a mangé e beibe E menéme ‘l vedél ‘ngrassé, e mazzélo; mangionselo, e stong de bona voja a mangié e beive HallerJTh, FigliolProdigoFOD1832:152 (fod.); d) Sënza ceremonies! Iö sà, che bevëis gën le cafè. / Ël é vëi, iö le bëi gën Sënza ceremonies! Jeu sa, che bevëis giaǹ le caffè. / Ël é vëi, jeu le bëi giaǹ DeRüM, AvëiseVöiaBëire1833-1995:236 (MdR); e) Junde inte chësta osteria e bevunde na boza de vin deberiada. Ĝiunde inte quest’osteria e bevunde ‘na bozza de viǹ deberiada. DeRüM, BevundeBozaVin1833-1995:243 (MdR); f) Mo se ades volede grignar / Meteve a sentir e scutar; / I à beù e ben magnà / E coscì certo la sarà. Mo se adés volede grignár / Meteve a sentìr e skutár; / I ha beù e beng magnà / E koši čerto la sarà. BrunelG, MusciatSalin1845:6 (bra.); g) "Oh mia bona Cristina", respogn Tita "sce te n orôs un che bër ega, esste messü maridé n alcun." "Oh mia bona Cr’stina", respougn Tita "se t’ n’uros ung che bei ega, este m’ssè maridè ǹg alcung." DeclaraJM, TCazöla1850*-2013:267 (Badia); h) os dal me sëch, passede Col Maladët, / sa Morin Rot da Calfosch a bëre ega os dal mè sëch, passed’ Côl Maladët, / sa Morin Rot da Calfosch a bëir’ ega PescostaC, BonesEghes1858-1994:229 (Badia); i) ‘l amigo i gote ‘l inpienisce intanto / d’aga de ita e a dute ‘l in prejenta: / el pare, el bee, el no se fesc preà tanto l’amigo i gote l’impenisce intanto / d’aga de ita e a dute l’in pregenta: / el pare, el bee, el nos se fesh preà