Page:The Gospel in Many Tongues (1930).pdf/35

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

109 Chinese: Shanghai Colloquial. Shanghai, &c.

因爲〬 神愛世界上人、甚至於拏伊个獨養兒子撥伊拉、以致凡係相信伊个人、免脫滅亡咾得著永生。

1908


110 Chinese: Swatow Colloquial. Swatow, &c.

In-ũi Siãng-tì hièⁿ ài-sieh sì-kài, chì-kàu chiang I ka-kī to̍k-seⁿ kâi Kiáⁿ lâi sṳ̀-pun, sai huâm sìn-kõu I kâi nâng mién lûn-buâng, huán-tńg tit ũ ióng-seⁿ. 1905


111 Chinese: Taichow Colloquial. Taichow, &c.

Ing-yü Zông-ti e-sih si-zông, zing-ts-ü s-lôh Ge doh-ke N-ts, peh væn-pah siang-sing Ge fe djü-mih, tu hao teh-djôh üong-yün weh-ming. 1909


112 Chinese: Tingchow Colloquial. Tingchow, &c.

Yéng-tong pài Trurh ni-ké Shòng-tí, chŷr yeu fù-sỳr ke, tshèu-hè. Mt. 1919


113 Chinese: Wenchow Colloquial. Wenchow, &c.

Iang-ʻü Zie-ti è si-ka nang, zang-tsz po Gi duh-sae N-tsz sz-kʻa gi-da-ko, chiae va-pah sàng Gi-ge nang, fu whai mieh-voa, fa teh-djah iung-sae. 1902