Page:The Gospel in Many Tongues (1930).pdf/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

104 Chinese: Hakka Colloquial.
104 Roman char.

Yinˏ-wuiˋ Šoṅˋ-tiˋ oiˋ šiˋ-kanˏ nyinˍˏ, šimˋ-tšiˋ tauˋ kauˏ tšhutˎˍ kyaˏ thukˎ-ts̥ˊ loiˍˏ, tenˊ tshiˊ-yuˏ sinˋ kiˍˏ saˍˏ tshyuˋ m̥ˏ s̥ˊ tšhimˍˏ-lunˍˏ, fanˏ-haˋ-tšonˊ tetˎˍ-tetˎ yunˏ-kyuˊ kaiˋ saṅˏ-myaṅˋ tauˊ. 1879


105 Chinese: Hakka Colloquial: Wukingfu Dial. N. and N. E. Kwangtung.

Yin-vùi Shòng-tì kân-tet òi shè-kài, chì-tàu tsiong Kî tshṳ̀-ka thu̍k-sen kài Tsṳ́ lôi sṳ̀-pun, sṳ̍-táu thài-fâm sìn-khàu Kî sâ m-sṳ́ lûn-mông, fan-chón tet yu yún-sen. 1918


106 Chinese: Kienning Colloquial. Kienning, &c.

Ciōng-Di̿ cèng o̿ si̿-gáing gâ̤ nêng, da̿u lâ̤ nà gṳ̀ gâ̤ dǔing sáing ǐ Cǔ su̿ nǎ gṳ̀-huo̿i-nêng, sǎ̤ mǎu-lō̤ng sū nêng se̿ng gṳ̀, mài da̿u miè-tiāu, da̿u iǔ ě̤ng-ṳ̌ing gâ̤ sáng-miāng. 1912


107 Chinese: Kienyang Colloquial. Kienyang, &c.

Íng-do̤̍ng bái Cṳ̂ nǒ̤i gé Shiò̤ng-Dó̤i, loh-loh niò̤ng hhoh-sò gyṳ̌. Mt. 1900


108 Chinese: Ningpo Colloquial. Ningpo, &c.

Ing-we Jing-ming æ-sih shü-kæn-zông zing-ts-ü s-loh Gyi doh-seng Ng-ts, s-teh væn-pah siang-sing Gyi go feh we mih-vông, tu hao teh-djoh üong-yün weh-ming. 1906