Page:The Gospel in Many Tongues (1930).pdf/33

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

102 Chinese: Foochow Colloquial. Foochow, &c.
102 Chinese char.

因上帝極愛世間、甚至將獨生其仔賜伊、使凡信伊其𠆧、⿰亻鞋免沉淪、得永

1910


102 Chinese: Foochow Colloquial.
102 Roman char.

Ĭng Siông-Dá̤ gĭk tiáng sié-găng, sé̤ṳ Ĭ dŭk-sĕng gì Giāng gáung-sié, ī-dé huàng séng Ĭ gì nè̤ng â̤ miēng tìng-lùng dáik īng-sĕng. 1905


103 Chinese: Hainan Colloquial. Hainan.

Siāg-dì hià-seh tì-kag kàu ceh sim, ciag i dók tæ kâi Kiá tió-sì tì-kag, ioh fág tìn i-kâi nâg vô͘ kàu mít-vâg, na nô͘g dit-dióh jo̍͘g-tæ. 1893


104 Chinese: Hakka Colloquial. Kwangtung.
104 Chinese char.

因爲〬上帝愛世間人、甚至到交出其獨生子來、等凡有信佢儕、就冇事沉淪、翻下轉得得永久嘅生命倒。

1910