Page:The Gospel in Many Tongues (1930).pdf/32

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
There was a problem when proofreading this page.99 Chinese: Union Mandarin.
96 Phonetic Script, Wang Chao system.

1921


100 Chinese: Amoy Colloquial. Amoy, &c., and Taiwan (Formosa).

In-ūi Siōng-tè chiong to̍k-siⁿ ê Kiáⁿ siúⁿ-sù sè-kan, hō͘ kìⁿ-nā sìn I ê lâng bōe tîm-lûn, ōe tit-tio̍h éng-oa̍h; I thiàⁿ sè-kan kàu án-ni. 1919


101 Chinese: Canton Colloquial. Canton, &c.
101 Chinese char.

因爲〬上帝愛世界、甚至𢬿佢獨生之子賜過佢哋令但凡信佢嘅、免至滅亡、又得永生。

1911


101 Chinese: Canton Colloquial.
101 Roman char.

Yan-waî Sheûng-Taì oì shaì-kaaì, shâm-chì kaaĭ kʻuĭ tūk-shang-chi-Tsź tsʻz̀-kwòh-kʻuĭ-teî, lîng taân-faān sùn-kʻuĭ-kè, mĭn-chì mīt-mōng, yaû tak-wĭng-shang. 1915