Page:Progreso - 1a yaro.pdf/203

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
189
KORESPONDO

facilajo di EP. unesmafoye da greka samideano (membro di la Delegitaro). Sed esas utila pruvar ol per tala atesti, nam on kredas tro ofte, en Ocidento, ke la finali aj, oj, uj similesas a la finali greka, e mem trovesas helenisti, qui pro co judikas li bela ! Li ne savas, ke ca finali nultempe pronuncesis quale en Esperanto, e ke ilia su-dicanta pronunco greka devenas nur de Erasmo (XVIa yarcento) !

Svensk Fredstidning, april 1908. — En ca pacifista jurnalo, nia devota kolego Dro N. A. Nilsson en Örebro (delegito di la Kongreso por Paco, e prezidanto di la Suedana Federo por la paco) konsakris un pagino tuta a nia cirkulero de 20a Marto, di qua il publikigis la texto ES. e la suedana traduko. Co esas bonega propago, ed exemplo imitenda. Co pruvas anke (flanke dicata) ke se kelka delegiti malaprobas (ye qua yuro ?) la decidi di nia Komitato, altri aprobas li sincere e kunlaboras kun konvinkeso por li realigar. Li donas bela exemplo di malegoismo e di devoteso a nia komuna ideo.

La Tribune de Genève, 19‑21 aprilo 1908. — Sub la titolo : Esperanto e Delegitaro, ca jurnalo raportas rezume la labori e decidi di nia Komitato, ed anuncas du diskurseti, quin So Dro Maurice Boubier, suisana sekretaryo di la Deligitaro, esis faconta en la Universitato di Genève la 22 e 24 aprilo. Ni savas altraparte, ke ca diskorseti « pri la Delegitaro e la reformo di Esperanto » havis granda suceso. Un konservema Esperantisto kontraparolis, sed nur per la personala ataki ed akuzi, qui esas la sola argumenti di ca partio. Ni dankas varme nia kolego pri sa bonega inicato, e ni rekomendas sa exemplo ad omna nia amiki, precipe en la loki, ube la konservemi penas erorigar la publika opiniono.

Heraldo de Madrid, 22 aprilo 1908. — Ca importanta jurnalo publikigis artiklo di nia samideano So A. Galant (de la Grupo esperantista en Madrid) pri la labori di nia Komitato e pri Progreso, en spirito tute favoroza a la Deligitaro. E ni savas, ke multa madridana Esperantisti havas la sama simpatio por nia laborado. Sincera danko a nia samideano !


KORESPONDO

Yen un letro simila a multi, quin ni ricevis de Usonani, mem Esperantisti, pri la simpligi, qui semblas a li necesa en la LI. (originalo angla).

« New-York City, 10a Aprilo 1908.

Kara Sioro,

Kad vu permisos ad un qua ne esas Esperantisto expresar opiniono pri la reformi propozita en Esperanto ?

La motivo pro qua me ne esas Esperantisto, esas ke, kande me examenis la gramatiko e rigardis la exercaro, me esis repulsita da kozi qui semblis a me o neutila, komplikita, malhabila, o nelogikala.