Page:Progreso - 1a yaro.pdf/202

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
188
PROGRESO

pri la iraco di la « ortodoxi » (on savas, ke la Londonana chefi esas furioze konservema !) Ici quik riprochis a la jurnalo « malamikal spirito ad Esperanto ». Ol respondis tre jentile e juste : « Nul tala spirito inspiris ni. Ni parolis pri kelka Esperantisti, ne pri Esperanto ». Yes, sed la « kelka Esperantisti » pretendas riprezentar Esperanto e la tuta Esperantistaro, ed havas interesto kredigar ol : co esas la eterna sofismo di la « autoritatuli » ! A ti qui alegas, ke Esperanto esas fakto existanta (quale se ula fakto esus nediskutebla per su ipsa), la Daily News respondas frapante : « Ni sugestas nur, ke existas Ido, e ke existas sa adheranti, e ke la existo esas anke praktikal punto, qua povas o ne povas indikar a la Lingva Komitato l’ utileso di interkonsento ». Bonega respondo a la sola argumento di la « praktikala » homi ! On vidas per co, ke mem en London ube semblas regnar severega ortodoxeso, trovesas libera spiriti, qui konsideras nia entraprezo kun simpatio.

The Good European Point of view, issued by Thomas Common (no 8, vintro 1907). — En ca malgranda Nietzsche’ana revuo, ni lektas pri L I. Ia sequanta linei (p. 127) : « Ni ne povas ne pensar ke, pulsante lia sistemo, la Esperantisti esas mallaudinda pro la maniero per qua li erorigas la publiko, ignorante[1] o malprizante altra sistemi. Ni ne povas ne pensar, ke Idiom Neutral.... e Universal..... esas supera en plura flanki ad Esperanto. Efektive, la Esperantisti ipsa esas obligata agnoskar, ke ca lingui povas lektesar ye unesma vido multe plu facile kam Esperanto »....

La autoro citas specimeni di Universal e Neutral e mencionas la decido di nia Komitato. Pose :

« La fakto esas, ke internaciona linguo existas reale (la internaciona vorti) ; ol do ne bezonas esar inventata, ol bezonas nur esar ek-kriblagata od eliminata ek la generala materyo di I’ Europana lingui. Sed por havar vera linguo di ca speco, la precipua kozo esas la vortaro.... e sa materyo devas unesme… esar ciencale aranjata..... La preliminara etapo… esas kolektar la konvenanta internaciona vorti, ek qui la plumulti esas komuna a la ciencala linguo e ad omna propozata L I..... » Ca opinioni esas tre saja, e korespondas precize a la laborado facita da nia konstanta Komisitaro.

Pharos tes Thessalonikes (29 marto 1908) publikigis artiklo di nia devota samideano Stefanos Megdanopulos pri Linguo universala, anuncante la konkludo di la labori di nia Komitato e l’ aparo di nia revuo. La autoro aprobas la chanji per qui ES. diferas de EP. Inter sa argumenti ni rimarkas ica : « per ca felica reformo esa supresata la uzo di la diftongi AJ, UJ, OJ, qui esas malfacile pronuncebla ». Tala esas la opiniono unika di omna Greki pri la aj, oj, uj ni konocas ol de longe, e mem nia atenco esis atraktita sur ca mal-

  1. Ni uzar ica vorto en la senco : « nesavar volante ».