Page:Progreso - 1a yaro.pdf/204

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
190
PROGRESO

Mea okulo anke esis ofensita : 1e Da la distingiva signi sur ula konsonanti ; 2e Da l’ abundego di « J », la obligala akuzativo, e kelk altra kozi.

Kande me trovis ke l’ adjektivo havas kazo e nombro, me lasis la libro flanke, decidante nultempe donar kelko de mea tempo a la studyo di tala linguo

Existis nombro de malgranda kozi qui malplezis a me, quale la tabelo di 45 korelativa vorti, la germana guturala « ch », l’ uzo di la greka « kaj », vice « « et » o « ed », od ul analoga formo. L’ elekto di ula radiki semblis a me malfelica, nam duktanta ad intermixo o miskompreno, e. c....

Per la jentileso di amiko, me vidis la aporto di la Delegitaro adoptanta Esperanto quale universala linguo, kondicione ke ula chanji esos facita. La lekto di la du broshuri, un da vi, e l’ altra da Ido, revivigis mea deziro lernar universala linguo, e ca esas la sola qua esus aceptebla da la ciencala societi riprezentata da la Delegitaro.

....Se la Esperantisti aceptas plene la propozi di la Delegitaro, co esus segun me la max granda etapo ultempe facita por avancar la ideo di universala linguo inter la angle-parolanti, qui havas natural malamo ad omna lingui qui atribuas genro ad obyekti sen sexuo, quale franca, germana, e c., o ad omna linguo en qua l’ adjektivo esas variiva, o ad omna, qua havas plura « kaza » e « tempa » formi......

Sed se la Esperantisti esas simple obstinema e rifuzas facar la max multa ek la fundamentala chanji necesa, me esperas, ke la Delegitaro publikigos gramatiko, exercaro, vortolibro, e c., reformante Esperanto en la max kompleta maniero. Nula duon-mezuro en ca kazo. E tala reformita Esperanto pulsos balde l’ originala en oblivyo kune kun Volapük.

Vua tre fidele,
F. A. Nast. »

La sama korespondanto skribas en altra letro :

« Mea simpatio esas tute kun la Delegitaro. Me studyos la reformita Esperanto, kande ol esos publikigita. Me esas familiara kun angla, germana e franca lingui, sed me kredas, ke universala linguo esos granda helpo por generala interkomprenado inter la populi di la tero, e ke ca interkompreno duktos ad evitar multa kozi qui til nun produktis prejudiki, rasal malamo, e malestimo a ti qui ne esas de nia populo.

« Quante plu simpla Esperanto esos facata, tante plu frue ol esos aceptata da mili, ube nun existas nur malgranda izolita grupi »

* Pri la libereco de opinio.

La 8an de Majo okazis en la « London Esperanto Club » interkonsentita diskutado pri la Netuŝebleco de Esperanto. Sekve de la fuŝigado de mia reformema parolado (persona afero, pri kiu mi ne volas insisti),