Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/82

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Bahneć, potok, w obrębie gm. Kosmacza, w pow. kossowskim. Wypływa w półn. stronie na gran. tej gminy ze wsią Tekuczą, z ciągnących się tamtędy ku wschodowi wzgórz karpackich, zwanych Kurstul, na wysokości 827 m. npm., spływa w kierunku wschodnim głębokim parowem przez pola Bahna, poczem nagle zwraca się na południe, opłukując zachodnie stoki wzgórza Bahneć (836 m.), a po złączeniu się z kilku iunemi górskiemi strumieniami, między któremi z prawego brzegu znaczniejszym jest strumień Stryszora, uchodzi po trzyćwierćmilowym biegu z lewej strony do potoku Pistynki, dopływu Prutu. Na mapie Galicyi Kummersberga (Bl. 51), w dolnym swym biegu nosi ton potok nazwę Bannik, a na nowej mapie Galicyi (Special-Karte 12. C. XXXI) od źródeł do ujścia zwie się Bahneciem.  Br. G.  

Bahno, przys. do Wólki Mazowieckiej (ob.).

Bahno, ob. Bagna i Wołosianka mała.

Bahnykowaty, potok, także Ryczka zwany, W obrębic gminy Libochory w pow. dolińskim, wypływa w połud. stronie tej gminy na połud. zach. stoku położystego wzgórza Bahna (920 m.) zwanego, a na północnym stoku wzgórza, Serednycia (954 m.); płynie głębokiemi parowami w kierunku przeważnie północnym, opływając zachodnie stoki Bahny i przybrawszy z prawego brzegu potoczek Dragulec, wpada po niespełna jednomilowym biegu do Syhly z lewego brzegu we wsi Libochorze.  Br. G.  

Bahonka, potok górski, wypływa z pod skalistego wierchu, zwanego Pustym Wierchem (1358 m.), wznoszącego się po nad polaną Bahonką (1331) m.), na północnym stoku jego na wysokości 1191 m., w obrębie gminy Wyszkowa w pow. dolińskim. Płynie debrami leśnemi w kierunku półn.-wsch., opływając połud.-wsch. stoki wzgórz karpackich Derżnika (1290 m) i Gurgalatu (1437 m.) i po trzyćwerciomilowym biegu uchodzi do Świcy powyżej Josefstal. Ujście tego potoku leży 704 m. npm. Na mapie Galicyi Kummersberga nie ma tego potoku.  Br. G.  

Bahoński, potok, także Bagna zwany, w obrębie gm. Wyszkowa w pow. dołińskim w Galicyi. Wypływa z pod samego głównego grzbietu gór karpackich na granicy tejże wsi z Węgrami, z połoniny Bagna zwanej; płynie głębokiemi parowami w północno-wschodnim kierunku i przybrawszy z prawego brzegu potok Kalinowiecki, uchodzi śród wsi Wyszkowa z lewego brzegu do Mizuńki, dopływu Świcy.  Br. G.  

Bahowica, wś, pow. kamieniecki, gm. Wróblowce, wraz ze słobódką Bahowicką i Jucugą Bahowicką, ma 460 dusz męz. i 192 jednodworców, na czynszu pieniężnym. Ziemi 1035 dz., należy do rządu. W tej wsi nadano Bezkorniłowczowi 229 dz. ziemi używalnej. Kiegdyś dobra starościńskie.  Dr. M.   

Bahowica, rz., ob. Bagowica.

Bahrendorf, pow. chełmiński, ob. Niedżwiedż.

Bahrinestie, wś, pow. Sereth, na Bukowinie, z parafią grecką nieunicką, o 6 kil. od st. p. Czerepkowce.

Bahrymowce, Bahrynowce, wielka wś, pow. lityński, nad Zharem, o 14 w. na zach. od Lityna; r. 1860, wedłng Siemienowa, miała 2222 mk. obojej płci, 219 dm., należała do dobr hr. Kuszelewa, dziś Kanszyna, dusz męz. liczy 947, ziemi włośc. 2939 dz., dworskiej wraz z Majdanem Stanowym i Sawiną 2696 dzies., gorzelnia i niegdyś cukrownia. Piękne sady, zwłaszcza śliwkowe.  Dr. M.  

Bahrymowicze, wś z cerkwią paraf., pow. mozyrski, na lewym brzegu rz. Prypeci, niedaleko ujścia do niej rz. Ptyczy, przy drodze nadrzecznej pomiędzy Kotkiewiczami i wsią Biesiadką, o kilka wiorst poniżej Skryhałowa, w 2-im okręgu sądowym petrykowskim, i w 2-im stanie policyjnym petrykowskim.  Al. Jel.  

Bahrynowce, ob. Bahrymowce.

Bahuńka, potok górski, wytryskujący śród lasu jodłowego z błotnisk rozlegających się poniżej polany Bahuńki albo Bahońki (1339 m.) w stronie południowo-zachodniej gminy Wyszkowa w pow. dolińskim. Płynie w zachod.-połud. kierunku, zabierając mnóstwo mniejszych strumyków, spływających z obu stron do tegoż potoku i po półmilowym biegu uchodzi z prawego brzegu w Wyszkowie do Mizuńki, dopływu Świcy.  Br. G.  

Bahwa, 1.) wś, pow. taraszezański, nad rz. Teterówką, wpadającą do Rosi, o 6 w. od m. Żaszkowa, mieszk. 684 prawosł. i 69 katol. Cerkiew paraf. we wsi Teterówec, o 1 wiorstę odległej; jest tu wprawdzie stara unicka kapl. lecz od czasu zniesienia unii na Ukrainie (1839 r.) zamknięta. B. pamięta jest krwawą bitwą, stoczoną na jej polach dnia 20 stycz 1656 r. między wojskami Bohdana Chmielnickiego a wodzami polskimi: Potockim H. W. K., Lanckorońkim H. P. K. i Czarneckim woj. ruskim. Padło tu z obu stron 15000 ludzi (Kochowski, t. 2 str. 89. Rudowski, Hist. lib. IV.). Kozacy nazwali Bahwińskie pola, „droży- pole“ („drożat'“, drżeć, marznąć) od massy zmarzniętych ludzi. Zarząd policyjny w Koszowatej, gminny w m. Żaszkowie. Por. Bahwa, rzeka. 2.) B., wś, pow. zwinogrodzki, nad rz. Bahwą, wpadającą do Tykicza, o 10 w. od Ryżanowki (jarmarki), a o 32 w. od Zwinogródki. Mieszk. 1129, wyznania prawosł., cerkiew parafial., szkołka i kapl. katolicka parafii Lisianka. Należała dawniej do Czarkowskich, dziś do hr. Bierzyńskich; duża gorzelnia. Zarząd gminny w tejże wsi, zarząd policyjny