Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/80

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


B., wś, pow. Staremiasto, o 4 kil. od Starego-miasta, par. gr. kat. Torczynowice, a rz. kat. Staremiasto.

Baczyna, potok leśny, wypływający w Baczynie, przysiołku gminy Dzierżaniny w pow. brzeskim w Ga1icyi, rozłożonym w lesie także Baczyną czyli Buczem zwanym. Płynie w kierunku wschodnim, i po krótkim biegu uchodzi z lewego brzegu do Paleśnicy, dopływu Dunajca.

Baczyński, 1.) potok, wypływający z źródłowisk leśnych w obrębie gminy Baczyną, zwanej, w pow. staromiejskim. Nad potokiem płynącym zrazu na wschód, potem na południe rozsiadła się gmina baczyńska. Potok ten, wspominany w dokumentach tyczących się tej gminy, uchodzi z lewego brzegu do Dniestru, po bardzo krótkim biegu. 2.) B., strumień, dawniej Baniowski zwany, wypływa w północnej stronie gminy Baczyna w pow. wadowickim w Galicyi, z baczyńskich wzgórz, płynie na południe i uchodzi w Baczynie, od prawego brzegu, do potoku Taleczki (ob.), dopływu Skawy.  Br. G.  

Baćkowice, inaczej Baczkowice, wś rządowa, donacya, pow. opatowski, gm. i par. t. n., leży na prawo od drogi z Opatow do Łagowa, u południowego stoku pasma gór Sto-Krzyskich. Posiada kościół paraf. drewniany. B. należały dawniej do biskupstwa włocławskiego. W 15 w. istniała tu już parafia, filia Łagowa. (Lib. Ben. I 597, 8). W 1827 r. B. miały 32 domy, 283 miesz. Gmina B., pow. opatowski, s. gm. ok. I w m. Opatowie, st. p. w Łagowie, odl. od Opatowa 16 wiorst. Urząd gm. we wsi Wszachów, lud. 2258, rozległ. 5,372 m.; w tem ziemi dworskiej 1829 m. B. parafia dek. opatowskiego liczy 2370 dusz.

Bad, po niem. „kąpiel“, wyraz wchodzący w skład wielu niemieckich nazw miejscowości, i w obrębie ziem słowiańskich położonych, które dotąd lub dawniej były miejscami kąpielowemi, np. Karolowe wary „Karlsbad“; Swablowce "Schwefelbad".

Bad-Goczalkowitz, urzędowa nazwa stacyi dr. żel. (Prawego Brzegu Odry) z Dziedzic do Pszczyny, o 3 kil. od Dziedzic, o 5 kil. od Pszczyny, nad Wisłą, ob. Goczałkowice.

Badanów, niem. Badewitz lub Baenz, wś, pow. głupczycki, o 5 kil. od Głupczyc, na płd., par. kat. dek. głupczyckiego, dobra prywatne.

Badautz. ob. Badowce.

Bademeusel, ob. Bożemyśle.

Badewitz, ob. Badanów.

Badów górny, B. Kłody, B. Mściska i B. Dańki, cztery wsie przyległe, pow. błoński, gm. Piekary, par. Mszczonów, o 2 w. od Mszczonowa. B. górny w 1827 r. miał 12 dm., 109 mieszk.; B. Kłody, 10 dm., 71 mk.; B. Mściska, 8 dm., 81 mk., a B. Dańki 17 dm. i 98 mk.

Badowce, Badautz, wś, pow. Radowce, na Bukowinie, o 2 kil. od Radowiec, w parafii greckiej nieunickiej Miloscheutz.

Badrzychowice, wś., pow. stopnicki, gm. Grotniki, par. Stróżyska, o 7 w. na północ od Korczyna. W 1827 r. liczyła 322 mieszko i 38 domów (opuszczone u Zinberga).

Badzelówka, potok, wypływający w północno-zachodniej stronie gminy Niechobrza w pow. rzeszowskim. Płynie w kierunku wschodnio-północnym i po półmilowym biegu śród skąpych łąk niechoberskich, uchodzi z lewego brzegu do potoku Słotwinką (ob.) zwanego, dopływu Wisłoka.

Baechhof, ross. Bechhof, lot. Upes-Mujża, wś, pow. tukumski, gub. kurlandzka, między st. Friedrichshof dr. ż. mitawskiej i Frauenbergiem, o 52 W. od Mitawy, st. p. Kilka innych wsi i folwarków w Kurlandyi nosi nazwę B.

Baenz, ob. Badanów.

Baehrenhof, ob. Radoszów.

Baehrisch, ob. Snellowiec.

Baerenberg, leśnictwo, pow. inowrocławski, ob. Wodzek Wielki.

Baerenbruch, ob. Niedźwiedzie Bagno. Wiele wsi w Prusiech Wsch. nosi nazwę B. Porównaj Niedźwiad.

Baerenbusch, 1.) wś, pow. wągrowiecki; 12 dm.. 129 mk., 66 ew., 63 kat., 44 analf. 2.) B., folw, pow. wągrowiecki, ob. Pawłowo.

Baerenlug, ob. Kobus.

Baerenthal, ob. Żuławy, pow. świecki.

Baerenwalde, Baerwalde, pow. człuchowski, ob. Mysia Dziura.

Baerenwinkel, nazwa kilku wsi w powiatach ostródzkim, rastemborskim, sztumskim i jańsborskim; o tej ostatniej ob. art. Niedźwiedzi Róg.

Baerisch, ob. Snellowiec.

Baerkrug, pow. babimoski, ob. Solec (Sili).

Baersdorf, ob. Golaszyn.

Baerwalde, nazwa kilku wsi i osad w powiatach labiawskim, rybackim, malborskim, świeckim. Także st. p. na Pomorzu, okr. reg. koszaliński, miasto przemysłowe, 2230 mk. Porównaj Baerenwalde i Berwald.

Bagatela, kol., pow. ostrowski, gm. Komorowo, zamieiszkana przez izraelitów, osadzonych na gruntach wsi Wąsewo, staraniem dziedzica Komierowskiego, na niezmiernie korzystnych warunkach, z obowiązkiem starannego uprawiania roli; chat 18.

Bagatela, folw., pow. odolanowski, ma pałacyk, otoczony lasem, stanowi miłą samotnię, przerzyna go rzeczka Niedźwiadek. Należał do Biernackich, teraz Radziwiłłów. Por. Czekanów.

Bagdad, folw., pow. wyrzyski, ob. Glesno.

Bagenitza, pow. wejherowski, ob. Bagienica.

Baggen, pow. kwidzyński, ob. Bagno.